‘Depois Nai dehan mai hau, “o nia matan hare diak, tamba Hau hakaas aan atu halo tuir Hau nia liafuan.” (Jeremias 1:12)

Bainhira o hasoru dadauk perigu. Livru Salmu hateten: Hau sei hatete ba Nai, “O mak hau nia subar fatin no O mak hau nia Abrigu. O mak hau nia Maromak, no hau sei fiar ba O.” Nia sei hasai ita husi kasador nia lasu, no moras peste neebe lori ba mate. Nia sei falun o ho Ninia liras fulun, nunee o sei halai subar iha Ninia liras okos. Ninia fidelidade mak nuudar eskudu ida haleu o. O sei la tauk perigu kalan nian, ka rama oan neebe semo iha loron. O sei la tauk moras peste neebe mai husi fatin nakukun, ka buat neebe oho iha meudia. Maske ema rihun ida mate iha o nia sorin, no rihun sanulu mate iha o nia liman loos, maibe buat nee sei la kona o. o sei haree deit ho o nia matan, no hare kastigu ba ema aat sira. Tamba Nai mak o nia hela fatin, no Maromak neebe aas liu mak kuidadu o. Nunee buat aat sei la kona o, no moras boot sei la besik o nia tenda. Maromak haruka nia anju sira hodi hein o, iha neebe deit mak o ba, sira sei kuidadu o. sira sei lori o ho sira nia liman rasik, hodi o nia ain sei la sidi iha fatuk. O sei sama samea no leaun, no o sei sama leaun aman no samea naga. Maromak hateten “tamba nia hadomi Hau, Hau sei salva nia, tamba nia rekonhese Hau nia naran, Hau sei proteje nia. Bainhira nia bolu mai Hau, Hau sei hataan nia. Iha tempu susa, Hau sei hamutuk ho nia, Hau salva nia no fo onra ba nia. Hau sei fo vida naruk ba nia, no Hau hatudu Hau nia salvasaun ba nia.”’  (Salmu 92:2-16)

Anota frase hirak nee: ‘Ida nee hau deklara konaba Nai Maromak.’ Bainhira o koalia Maromak nia liafuan ba iha o nia moris, o husik poder neebe iha Nia liafuan. Tan nee, hamriik metin ba, no tau esperansa ba Nia no fo honra ba Nai nia liafuan! (HG)

Hahan ba Klamar: *Is 8-11, *Mat 9:1-13, *Sal 89:38-52, *Pro 3:1-2