‘Kria fuan laran nebee mos iha hau, Oh Maromak; no halo Esperitu nebee loos iha hau nia laran.’ (Salmu 51:10)

Sansaun ba dook liu. Ema kaer nia no hasai nia matan musan, ema sira husi Filinteu nebee iha komarka rai okos nia laran hamoe nia. Tamba saida? Tamba area rua nebee la kuidadu; fotian no Seksu.
Davi mos luta hasoru tentasaun. Iha momentu ida Davi fraku, nia monu ba tentasaun no selu folin aas tebes ba sala nebee mak nia halo. Maibe nia la mate iha kadeia hanesan Sansaun. Liu ida nee nia mate nudaar fuan segundu Maromak nian. Saida mak halo diferensa entre Sansaun ho Davi?

Arrependimento!

Liu husi fuan rahun no haraikan, nia boot Maromak nia fuan no nia konsege hetan laran diak no grasa hodi hamriik fali. Para no husu ba o nia aan: ‘serake hau halao ona moris ho segredo ida nebee so Maromak ho hau deit mak hatene? Serake hau husik hau nia aan sai atan ba sala too hau sente tauk karik hau la konsege fila?
La iha liafuan ida dehan tarde hodi halo buat neebe los. La iha buat ida neebe Jesus labele halo iha o nia moris. Mesmu o monu aat ona maibe Jesus bele foti fali o. Arrependimento mak desijaun ida neebe los hodi o bele hamriik no hahu fila fali o nia moris. Arrependimentu signifika husik o nia sala, konfesa o nia pecadu no rekonhese katak o mesak o labele muda o nia aan. Husu Maromak nia tulun. Para hodi fo sala ba o nia aan ba buat neebe o halo tiha ona, tamba o so simu lohi husi diabu. O bele subar buat hotu husi hahu too agora, maibe buat sira nee too ikus sei revela. Labele koko hodi liu o nia loron ho la hakneak no lahalo orasaun.’ (Salmu 51:2,10) O halo orasaun kalae?

Iha situasaun hanesan nee, buka ida nebee bele fo forsa no fo koragem ba o. labele koko hodi luta mesak; o sei la konsege. Entaun said mak o sei halo? Fila fali ba o nia marathon (corrida) no halai liu fali antes! (HG)

Hahan ba Klamar: *Is 30-33, *Mat 10:21-31, *Sal 104:24-35, *Pro 3:11-12