“Haʼu-nia laran dehan: “Ita haruka ona ami: ‘Buka haʼu bá.’” Oh Maromak, haʼu sei buka Ita.” Salmo 27:8

Iha livru, Asu Koalia, Sam Mason koalia kona ba oinsa Maromak uja animal koalia mai ita. Hare fali ba asu balu ne’ebé nia hakiak no lisaun ne’ebé nia aprende husi asu sira ne’e, nia hakerek: ‘Momentu ida akontese ba ami nia asu greyhound Italia naran Ranger ho todan kilo 5, tempo ne’e tur iha hau nia hiti bainhira hau tur halimar iha kadeira deskansa nian.

Hau sempre nota nia hali’is nia ulun ba sorin bainhira nia hateke dereita mai hau nia oin. Hau kurioju nia hatudu nune’e objetivu saida. Liu segundos ida, hau senti sentimentu ne’ebé inspira husi divina Maromak nian, bainhira explikasaun nee suling mai hau nia hanoin.

Ranger buka hau nia oin! Imi hare, asu nee sai estudante ba nia nain. Asu nia komprendesaun ba ita ema nia lingua limitadu ba Espiritu Santo muda ita nia laran durante adorasaun iha igreja. Aprende husi Maromak nia servisu iha ita no maluk fiar hanesan nia moris.

Nia servisu sira ne’e nudar Nia dalan! Deside hodi sai estudante ba dominante iha oportunidade tomak.

HahanEspíritu □ Génesi 32-34 □ Mat 20:1-16 □ Salmo 70 □ Provérbios 6:26-28