Moris haksolok ho o nia fen nebe o hadomi Eclesiastes 9:9

Buat tolu(3) nebe akontese iha kazamentu nebe diak:

  • Ita konhese ita nia an rasik

Para buras,o tenki bele hare ba o nia an rasik no simu realidade.

To’o agora,fatin nebe diak atu halo ida ne’e mak iha ita nia uma rasik nebe nakonu ho domin,ida ne’e fo possiblidade atu ita bele nakloke ita nian an ou fo sai ita nia falha ka frakeza. Hodi kria kondisaun  nebe ema bele rona ita no komprende ita,liu husi ema sira nebe sempre suporta ita,sira hanesan dudu ita hodi forma ita sai ema nebe diak liu tan. Se ita hakarak muda ita nia mundu,entaun ita tenki lori dame ba ita nia komunidade,no buat sira ne’e hotu presija hahu husi uma laran.

 

  • Ita konhese ita nia karakter rasik

Uma laran nebe tau Kristu sai hanesan sentru,laos deit muda ka forma ita nia oan sira nia karakter,mais muda mos ita nia karakter. Karakter hari husi opsaun nebe ita hili,ka costume nebe ita kuda. No tamba ita nia familia iha costume nebe diak,ida ne’e sei fo influensia ita nia desijaun no karakter.

Familia nebe forte suporta ita atu foti desijaun nebe los,dezenvolve disiplina,no halo sakrifisiu atu bele sucessu iha loron aban.

 

  • Ita iha fatin nebe seguru

Dalaruma ita nia moris loron-loron okupadu,ita senti hanesan ita halai iha fatin ida mais dalan ne’e klot,I halo ita Stress.fatin servisu nebe ezizi ita,kolega halimar nebe dalaruma sai hanesan fali inimigo, no ita hanoin fatin nebe mak ita bele senti seguru?

Se laos iha uma,entaun karik mos laos iha fatin seluk.

Theodore Rooselvet katak,’ Hau gosta liu gasta tempu hamutuk ho hau nia familia,duke hamutuk ho ema sira seluk iha mundu ida ne’e.  nia dehan katak ninian uma mak fatin nebe seguru liu wainhira nia senti nia moris hasoru laloran bot(problema).

No ita rasik mos bele husu ita nia an,saida mak hausei halo,para sai hanesan ne’e?

 

Hahan ba klamar- isaias58-62,*mateus 12:22:37,*salmo 108,*proverbios 3:31-32