“Nai sei ba uluk o.Nia sei hamutuk ho o Deuteronomiu 31:8

Seraque o laran susar hela loron ohin,tamba o lahatene saida mak o hasoru hela dadaun?
Israel mos hasoru tiha ona situasaun hanesan,sira hasoru situasaun nebe at, mais Maromak promete ba sira rai nebe furak,I sira foin sai husi kondisaun nebe at los.
Esperansa nebe besik atu mate tamba sai atan durante tinan atushat,tolunolu(430).
Mais agora sira livre,sira bele iha uma rasik,sira bele hakiak sira nia oan to’o bo’ot,bele servisu saida mak sira hakarak,no simu salario nebe diak.
Rai nebe maromak promete,iha inimigo barak iha neba. nebe hein hela.
Mas Maromak nia liafuan dehan Nai,imi nia Maromak,sei duni sai nasaun sira ne’e husi imi nia oin,neneik-neneik.imi sei la halakon sira iha momentu ida deit,keta halo be animal fuik sira sei habarak an no hadau imi.
Perguntas maka:seraque o mos hasoru ema sira hanesan ne’e iha ohin loron? Ita hahu relasionamentu nebe foun,servisu nebe foun,ou parte nebe o rasik lakonsege hetan resposta?no o la hatene ona atu oinsa,entaun o komesa laran susar?
Keta! Tuir mai iha liafuan furak ba o loron ohin:
Sai forte no brani,labele tauk ka nakdedar tamba ema sira ne’e,tamba Nai o Nia Maromak hamutuk ho O,Nia sei nunka husik hela ita,no Nia sei lao iha o nia oin,keta tauk no labele laran taridu(deuteronomiu 31:6-8) lori promessa sira ne’e hamutuk ho o,para wanhira o nia fiar komesa nakdoko,le’e versikulu ida ne’e,no konfia iha Maromak hodi fo honra ba nia liafuan.
Hahan ba klamar-isaias 63-66,*mateus 12-38-50,*salmo 120,*proverbios 3:33-35