“Enjoy o nia servisu,no simu o nia haksolok,ida ne’e prezente husi Maromak”Ekleziastes 5:19

Iha o nia idade nebe bo’ot ona,ou vida maturidade o hakarak los hetan servisu no rezultadu nebe diak, No Maromak hakarak o enjoy ida ne’e.

Enjoy o nia servisu no simu o nia moris,ida ne’e mak grasa lolos husi Maromak. koko atu hatene katak Maromak iha objetivu ba o nia moris iha fatin nebe deit mak o iha.. Ema diak nia dalan Maromak mak lidera(salmo 37:23)bainhira o komprende buat ida ne’e,o sei haksolok iha o nia servisu fatin no sei la hirus,no o fiar katak Maromak iha plano furak ba o nia future. Dalaruma ida ne’e servisu nebe oin seluk,o nia poziaun nebe aumenta iha servisu fatin,ou karik dezenvolve o nia skill,nebe seii halo o nia sentimentu nakonu ho haksolok, ema hotu sei hatene katak o staff ka team ida nebe especial no fo kontribuisaun teb-tebes.

So ho matan ida o hateke ba tempo prezente no matan sorin hateke ba tempu future nebe sei mai,o nia objetivu lolos maka halo servisu ho responsabilidade ho efisensia no profissionalismu,no fo Gloria ba naran ida nebe mak o lori. Sei iha possiblidade atu aprende,entaun aprende halo barak ba iha pozisaun agora. Iha o nia skill,ou iha o nia karakter.

Prepara o nia an ba saida mak Maromak hanoin ona ba o.

Maibe oinsa se iha ema ruma ignora o ka hatun o? liurai david nia familia la imajina katak david bele prense kriterius atu sai liurai ba Israel,mas maromak iha hanoin nebe diferente ho ema,Maromak iha nia liafuan ikus,entaun iha lisaun importante ba o, fiel ba no esforsu an ba sai diak iha fatin nebe maromak tau ona o. no iha tempu nebe pas Maromak sei fo bensaun ba o no mempromosikan o,maibe karik ida ne’e laos ho maneira nebe o hakarak.

So Maromak deit mak bele julga,Nia mak desidi se mak atu avansa no se maka atu monu(Mazmur 75:7)

 

Hahan ba klamar- 1reis 3:4-28*,Tiago 1:2-8