Ne’e duni imi tenki sai ema nebe laran diak,ajuda ema iha susar nia laran,haraik an,laran maus no pasiensia.Colose 3:12

Tamba sa mak ema sira nebe ita hasoru lor-loron iha ita nia moris,sira sempre atensaun ba ita nia hatais. Biblia dehan,hatais hahalo diak,maibe dalaruma hahalok diak sai hansan hanoin ikus iha ita nia neon.

Hanoin kona ba dala hira maka ita liu iha Estrada iha motorista balun nebe monu,balun halai tia deit, I balun karik husu atu ita ajuda,ou karik husik ita nia servisu,no pressaun nebe mai halo ita ladun konversa ho ema seluk.

Wainhira ida ne’e akontese mak,ita presija sai hanesan jovem mane ida nebe servisu iha supermercadu,loron primeiru nebe feto ida besik ba nia,no hakarak atu hola deit  alfasi sorin deit,,mais jovem mane ida ne’e hapara nia,mais fero ida ne’e kontinua ulun to’os .ikus liu jovem mane ida ne’e dehan,hau tenk ba koalia lai ho hau nia manejer,I nia lao ba iha loja nia kotuk,mais feto ne’e kontinua lao tuir mane ida ne’e. wainhira nia hasoru malu ho nia manejer ida ne’e,nia kolia iha feto beik ida iha loja laran neba,nebe hakarak hola alfasi sorin deit. Saida mak jau tenki dehan ba nia?’ hare ba iha manejer nia oin nebe siak,jovem mane ne’e fila fali,no hare costumer sira komesa halibur fila fali,no kolia ho lian nebe maus,I dehan feto diak ida ne’e hakarak hola alfasi sorin deit.

Dalaruma wainhira ita kolia ema ka gava,ema sei dehan, ah ita diak los!maibe sira nia hakarak lolos mak,koalia dala ida tan ba.

Depois de Jeneral konfenderensia Robert E. Lee pensium husi militer,nia sai fali prezidente Washington college iha Lexington,Virginia. Loron ida iha estudante ida ba iha nia kantor hodi husu kona copy ka livro regras sira nebe iha eskola ne’e. mas jeneral ne’e hatan, oan ami laiha livro regras ninian. Ita nia regras maka sai ema laran diak,tamba ne’e loron ida ne’e pratika ba hodi sai ema nebe laran diak.

Hahan ba klamar- Roma 3:21-6:23*,Mateus 13:10-23*, salmo 125*,proverbios 4:3-4