“Hit no soe hau ba tasi laran”Jonas 1:12

sala ida bainhira o halai ba ema,lolos bainhira Maromak dehan atu o husik sira ba. to’o o obedese Maromak. Laloran nebe o hasoru sei sai at liu tan,hanesan kazu Jonas nian.

Biblia dehan: tasi buras ho nia laloran nebe makas,I Jonas dehan soe hau tama tasi laran no laloran ne’e sei hakmatek. Tamba hau hatene tasi ne’e sai bo’ot tamba hau.

Memsu Jonas dehan nune’e, peskador sira ne’e nafatin hean roo ba rai maran,.maibe sira la konsege tamba tasi sai makas liu tan hasoru sira. Entau sira bolu ba Nai no dehan,”oh Nai keta husik ami mate tamba ema ida ne’e nia moris.keta rai ran inosenti ne’e ba ami. Tamba O,oh Nai,mak halo ona buat nebe tuir o nia hakarak,tuir mai sira foti Jonas no soe ba tasi laran,no tasi hakmatek kedas.(Jonas 1:11-15)

Maromak iha plano ba Jonas hodi haruka nia ba iha ninive par haklaken lia los ba ema sira iha neba. Mas problema laos tamba Jonas la hadomi Maromak,mas tamba nia lakoi halo tuir Maromak nia hakarak.

Tamba ne’e Maromak uza maneira ida nebe extrim atu dada nia atensaun,dudu nia hodi to’o iha nia destinu,para hodi salva cidade ninive. O lahatene saida mak Maromak hanoin kona ba ema sira nebe Maromak husu atu o liberta.se karik sira oan nebe hetan salva ona,nia hakarak halo sira sai bensaun hare iha (Jeremias 29:11).

Tamba ne’e mak Nia hakarak salva sira. Husik sira ba!

Hahan ba klamar- ekleziastes 1-4,*Mateus 14:13-21,*salmo 145:14-21,proverbios 4:23-24