Iha loron 7 liu ba nasaun ne’e, iha total kazu nebe ho numeru sa’e makas kada loron liu fali Nasaun seluk.

Hatudu sai hanesan ezemplu diak iha jestaun manejamentu iha fulan primeiru, Portugal hare situasaun sira ne’e sai duni husi sira nia kontrola iha Janeiru. Ho sa’e makas iha kazu foun ne’e, baixa no mate barak, aleinde sistema saúde nebe limite, fulan refere remata ho Pedidu ajuda husi nasaun seluk iha Uni Europeia

Menus kontrola iha fulan kotuk liu ba traduz sai númeru. Iha Janeiru konsentra liu fali 42% mak hadaet no besik atu 45% husi mate sira ne’e hotu rezultadu husi Covid-19 iha nasaun nebe kuaze iha 10,1 populasaun. Iha 5.576 mak mate iha fulan ida nia laran, kompara 6.906 entre Marsu no Dezembru.

Iha loron 7 liu ba, nasaun ne’e iha kazu cada loron nebe a’as por milhões iha mundu, tuir data husi Universidade Johns Hopkins.

“hatudu dunik katak ita iha periodu pandemia nebe pior. Husi mate sira ne’e, sira nebe baixa, no kazu foun sira. Laiha indikasaun iha loro-loron ikus sira ne’e, evaluasaun espesialista epidemiologista Ricardo Mexia, prezidente Assosiasaun Nasional Doutor Saúde Publika.

Hasoru Cenario ida ne’e, governu Português husu ajuda internasional husi nasaun hanesan Uni Europeia. Servisu hamutuk entre estadu-membru konsidera iha projetu Europa no akontese ona iha nasaun balun durante pandemia. (MF)

https://www.nsctotal.com.br/noticias/portugal-perde-controle-da-covid-19-colapsa-sistema-de-saude-e-pede-ajuda-internacional