Sira la hola parte ho ita – I João 2:19

Iha ita nia moris iha ema balun nebe ransu diak,no balun lae. Mas ita lolos labele hanesan ne’e.

Ita koalia kona ba sai ema nebe la hatene hadomi,laiha sensitivu,ka ema nebe gostu sobu. Koalia kona ba buat sira ne’e hotu, apostolu Paulo dehan, halo buat sira ne’e hotu,moris dame ba ho ema hotu(Roma 12:18)

Ita koalia kona ba ema sira nebe konhese Maromak,spesifiku liu kolia ba ita atu husik ita nia an.

Wainhira mai ema sira nebe ita la pretense ba ita nia moris,entaun iha buat rua nebe ita presija tetu didiak.

Primeiru,iha apocalipse.Bibilia dehan,sira ba husi ita nian,mais sira laos ita nian lolos.se karik sira hela,mais sira nia dalan hatudu katak sira laos ita nian.

Hanesan mos o kahur be’e ho mina,mais sira labele sai ida.tamba sira la pretense ba ita

Segundu, iha separasaun. Paulo dehan,labele halo sai ida ho ema la fiar nain sira.

seraque naroman bele hamutuk ho nakukun? Harmonia saida entre kristu ho Diabo?

Henesan ga lae ema nebe fiar no la fiar? Seraque iha konkordansia entre Maromak nia temple ho lulik sira?

Tamba ita mak Maromak nia temple nebe moris.

Hanesan Nai dehan:hau moris hamutuk ho sira,lao iha sira nia le’et,sai sira nia Maromak,no sira sei sai hau nia povo.

Tamba ne’e sai husi sira nia le’et,no haketak an.no hau sei simu o,hau sei sai o nia aman,no o sei sai hua nia oan feto no mane.(2korintos 14-18)

Intinya: wainhira Maromak fo hetene ba o kona ba relasionamentu nebe la los,rona Nia,no obedese ba Nia. (MF)

Hahan ba klamar- Efezuz 5:21-23, Proverbios 5:15-19