“Nai Maromak sei fo bensaun ba nia povo ho dame.’- Salmo 29:11

Remata servisu buat hotu muda derepenti halo ita estress.
Estrada no bus nebe nakonu ho ema sira nebe atu fila ba uma, mais tempu okupadu ne’e hahu wainhira ami to’o iha uma.
Komesa kalan ona konserteza ema hotu hamlaha no iha emosaun nebe la estabil. Inan aman nebe servisu babain fila ho kondisaun estress no kolen.

Maibe sira nia oan la simpatia no presija inan aman nia atensaun. Ida ne’e sai hanesan konflitus ida. Iha maneira balun nebe it abele halo hodi ajuda reduz tempu okupadu ida ne’e.
Primeiru, koko atu telephone ita nia oan sira molok ita fila husi servisu fatin. Ida ne’e bele halo ita prepara an liu tan atu hasoru problema saida deit nebe bele mosu iha uma laran.

Segundu, halo rilex ita nia an, wainhira ita lao iha dalan para it abele livre husi responsabilidade servisu no ita nia prekupasaun lor-loron.
Terseiru, kona ba jantar kalan ,se karik ita nia inan aman ba hela servisu, diak liu ita prepara hela buat hotu-hotu molok sira to’o. Karik ita nia oan sira se bele iha responsabilidade atu ajuda fasi modo , tamba bainhira ita han sedu lalais no ita nia ran aumenta, maka ida ne’e sei diak liu.
Depois fo ita nia tempu hodi halimar hoi ta nia oan sira molok halo servisu uma nian no molok haris. Ita bo’ot karik hakarak lao halimar hoi ta nia familia ka halimar joga bola hamutuk iha jardin.

Ikus, lori ita nia oan sira kuartu hodi konta istoria ruma, no ba deskansa par ita bele hakmatek.
Laiha maneira fasil hodi liu ita nia tempu nebe okupadu iha kalan lima semana ida nia laran, maibe ho plano oituan, ita nia estress bele menus.
No molok toba orasaun, husu Maromak nia tulun no conserteza Nai sei fo forsa ba ninian povu;
Nai sei fo bensaun ba nia ema sira ho dame.

Hahan ba klamar- Ekleziastes, 9-12,* Mateus 15:1-14,* Salmo 5,* Proverbios 5:1-2