Ami laiha forsa atu fokus ba tropas bo’ot ida nebe mai ataka ami- 2 Cronicas 20:12

Ho Maromak nia tulun, liurai Joshafat laos deit halakon tropas ida, maibe tolu! No ninian vitoria ne’e hanorin mai ita oinsa ita bele manan luta moris nian. Primeiru indetifika ita nia inimigu, barak husi ita mak lahatene se mak inimigu lolos. Ita hanoin inimigo mak mak ema nebe hadau ita nia servisu, hadau ita nia parseiru, ka ita nia osan.
Mas hatene ga lae? Dalaruma inimigu mak ita nia attitude rasik, laos buat nebe akontese mak halo ita tristi maibe ita nia resposta ba situasaun refere.
Molok o bele manan ba level privadu, ita tenki indetifika uluk inimigu. Atensaun oinsa liurai Joshafat bainhira nia rona katak, tropas bo’ot sei mai hodi ataka nia, nia ‘preokupa’(2 cronicas 20:2-3) ida ne’e make tipo ema nia resposta ba situasaun refere. Ami hare problema bo’ot, pániku no komesa sai tauk kona ba saida mak sei akontese ho ami. No iha lialos, tauk laos buat nebe a’at, so karik bainhra ita konkorda ho dalan maneira nebe sala. Ita bele uza ida ne’e hodi motiva ita nia an rasik atu bele resolve problema no halo ita besik liu tan ba Maromak.
Momentu sira ne’e mak ita sei dezesperadu, deziste, hirus, no komesa husu tambasa Nai?
Tauk ne’e halakon ita. Se ita iha situasaun nebe halo ita nakonu ho tauk no laran susar iha loron ida ne’e.
Lembra- Maromak la resposta deit ba nesesidade, mais Nia responde ba Fé. Tan ne’e tau o nia Fé nafatin bazeia ba nia liafuan nebe sei la nakdoko no hamrik ba ninian promessa: Keta tauk, tamba Hau hamutuk ho o, keta laran susar, tamba hau mak o nia Nai, Hau sei fo forsa ba o, yeah hau sei haforsa o, Hau sei tane o ho Hau nia liman(Isaias 41:10) fiar nebe la nakdoko ,Maromak nia liafuan mak sei lori tulun.

Hahan ba klamar- Genesis 1-3,* Mateus 15:15-28,* Salmo 28,* Proverbios 5:3-6