Ema milhaun barak iha Estados Unidos infrenta clima malirin no anin, mesmu total ema nebe laiha eletrisidade iha nasaun Texas enerjia tun menus tebes iha Kinta (18/2) ba dala primeiru iha loron ha’at nia laran.

Linha eletrisidade ne’ebe kotu iha Texas, nasaun parte bo’ot segundu iha EUA, rekupera ona ema besik 2,5 milhaun. Chefe coperativa ne’ebe responsabilidade ba parte bo’ot nescesidade eletrisidade iha nasaun ne’eba ne’e hatete, iha ona progressu iha Kuarta-feira ne’ebe aumenta tan enerjia ne’ebe iha no funsionariu sira iha esperansa katak povu sira bele pasiensia hein to’o buat hotu rekuperadu.

Maibe nasaun ne’e mos hasoru problema foun, no oficiais estadu nian fo ordem ba ema milhaun 7 ne’e, atu nono uluk be’e torneira molok hemu diretamente, iha preokupasaun be’e ne’e kontamina tamba infranstrutura ne’ebe a’at no pipa torneira ne’ebe sai fatuk.

Governu Texas Greg Abbott fo hetene populasaun, karik sei hamate be’e ne’ebe sulin ba sira nia uma, atu prevene pipa nakfera no mantein presaun sistema be’e iha sidade.

Servisu Meteorológico Nasional dehan katak, anin makas ne’e mos akontese iha nasaun parte balun ne’ebe halo rotasaun naruk 2. 300 kilometrus to’o iha nordeste, ho 38 sentimetru jellu tun iha nasaun Arkansa iha Texas leste, jellu ne’ebe mahar no udan jelu tun makas liu husi foho Appalachian no salju to’o 20 sentimetru prediksaun katak sei tu’un iha kinta no sexta-feira iha àrea metropolitan Nova York. (MF)

https://www.voaindonesia.com/a/sebagian-besar-wilayah-as-hadapi-cuaca-dingin-dan-badai/5783932.html