‘ Nune’e Josafat tauk no nia desidi atu buka tuir Nai’- 2 Kronikas 20:3

 

Terseiru, lori o nia problema ba iha Nai. Iha krizi nia laran, Josafat buka Maromak, no avizu atu sira hotu halo jejum. ‘Orasaun dalaruma sempre buat ikus ne’ebe ita hanoin. Tamba sa? Tamba ita hakarak rezolve ita nia problema rasik. Loron ida iha katuas ida ne’ebe besik ba pastor no hatete, pastor ami iha problema ida ne’ebe ita labele rezolve, ami koko ona buat hot-hotu mais lakonsege nafatin.

Pastor ne’e dehan, ‘yah, hau senti buat nebe ita bele halo mak orasaun ba buat ne’e. ‘Katuas ne’e hatan, ‘pastor ita tenki halo hanesan ne’e dunik ka?

Wainhira ita hasoru luta moris nian, orasaun tenki ser sai hanesan opsaun primeiru, laos opsaun ikus!
No dalaruma mos wainhira problema ne’e la lakon hela deit ho orasaun, Maromak diriji ita atu halo buat segundu maka ‘jejum. Ita koko ona? Jejum laos buat ne’ebe mistis no misterius; ida ne’e kona ba fokus!

Nia dehan, ‘Nai, hau bele halo saida deit, mais hau labele rezolve problema ne’e sem ita bo’ot Nai.
Entaun, duque ita ocupadu ho TV, hahan ou media social, diak liu ita gasta ita nia tempu hodi buka Maromak nia oin.

Cornelius, ema ida laos Israel, jejum no orasaun durante loron hat, hodi husu Maromak nia diresaun, nia rezultadu mak Maromak haruka Pedru ba nia uma hodi hanorin(prega) evanjelhu ba ema sira ne’ebe laos Israel, no iha prosesu ne’e nia laran muda ba iha istoria hare iha (Atos 10). Hodi hatene se mak sei sai ba lideransa foun, no igreja testamentu foun sira jejum, orasaun no husu Maromak atu diriji sira.

No nia rezultadu maka, grupu sira ne’e mak evanjelistikus dinâmiku liu iha tempo sira ne’e, Paulo no Barnabé, moris ba hare iha (Atos 13:2-3). Bainhira ita sériu hodi hodi jejum no orasaun ba ita nia problema, Maromak sei hatudu solusaun.

Hahan ba klamar- Jenesis 7-9, Mateus 16: 1-12, Salmo 33:13-22, Proverbios 5:15-20.