Tamba funu ne’e laos imi nian, maibe Maromak nian. ‘- 2 Kronikas 20:15

Quartu, aprende atu rilex iha fé. Atensaun oinsa Maromak hatan Josafat nia orasaun. Ida ne’e laos o nia funu, maibe Nai nian.

“ barak husi ita mak kolen tamba esforsu atu hasoru funu Maromak nian ho ita nia forsa rasik. Hahu ita sai kristaun, ita hakarak manan mundu ba Jesus no hakarak sai ba liur hoi ta mesak lori nia reino. Ida ne’e tamba ita la hatene saida mak envolve. Depois que ita servisu makas ho ita nia kosar ben rasik, realidade nune’e.

Ita to’o ikus dolar no fila fali ho ita nia liman ho ain tur, desperadu, tamba ami hanoin katak ita halo tristi Maromak, maibe Maromak halo ita iha serteja fila fali katak, ‘o la halo Hau laran tristi, tamba o la kaer Hau.
Lolos maka ita la kaer hela Maromak, mas Maromak maka kaer ita.

Ita laiha Nia iha ita nia liman laran, Nia mak kaer ita iha Nia liman laran! No Nia dehan ba ita atu rilex iha ita nian fé no husik Nia halo servisu liu husi ita nia moris. Paulo hakerek, ‘tamba o simu ona Cristo Jesus sai o nia Nain, nafatin moris iha Nia (2 Kolosenses 2:6).

Ho liafuan seluk, hanoin ba oinsa mak o bele sai ema fiar nain—liu husi o nia fiar ne’ebe simples hodi halo Cristo nia servisu, entaun nafatin moris ho fé ne’ebe simples.

O laos sai ema kristaun ida ne’ebe esforsu atu sai perfeitu liu no atu halo servisu ne’ebe diak liu. Servisu diak laiha ligasaun ho ida ne’e!

Salvasaun ne’e prezente ne’ebe gratuita. Maromak la presija ita hodi halo buat ne’ebe bo’ot liu; Nia iha buat hot-hotu ne’ebe iha Nia kontrola okos, no Nia hakarak ita hakmatek no husik Nia servisu liu husi ita nia moris.

Pontus: vitoria iha moris nian ne’e prezente husi Maromak!
‘Obrigado Nai, ida ne’ebe sempre lori ami ba manan, tamba Cristo.’ (2 korintu 2:14)

Hahan ba klamar- Genesis 10-12, Mateus 16:13-28, Salmo 36, Proverbios 5:21-23.