Josafat hili mane sira atu kanta ba Maromak- 2 Kronikas 20:21

Dala ne’en nian, obrigado ba Maromak uluk. Imajina hamrik iha foho a’as nia tutun no hare ba kraik no foho seluk. No funu seluk sei akontese iha kraik.
Iha foho ida, nasaun inimigo tolu mak prontu ona atu sobu Israel, ema Israel mak hamrik iha o nia foho, no sira nia lideransa Josafat hateten ba sira. ‘ida ne’e funu plano Maromak nian.
Ema hotu kanta iha coral no dehan, hau hakarak O iha oin.
Entaun soldadu sira hotu forma iha oin no hananu coral ba Maromak. Seraque sira nia plano sucessu? Ya.
Tropas segundu ne’e sai konfuzaun no ikus sira oho malu arbiru. No buat ne’ebe povu Maromak nia halo mak ida ne’e.
No tamba sa Maromak halo ho maneira hanesan ne’e?
Sai hanesan lisaun ida ba ita hodi aprende hahi Maromak iha fé, molok vitoria akontese.
Wainhira o halo orasaun dehan, Nai hau hatene hau iha problema, maibe hau agradese tamba laiha situasaun ne’ebe labele rezolve.

Buat tolu ne’ebe akontese:
(1) O nia kondisaun muda.
O la senti tan tauk, tamba o iha serteza Maromak nia prezensa.
(2) O nia attitude muda:
Maromak karik ida ne’e bo’ot liu ba hau, maibe ida ne’e la bo’ot ba ita bo’ot.
(3) O nia hakbesik an ne’e muda:
Baibain ne’ebe o ladun fiar iha liafuan ne’ebe o koalia, agora o komesa koalia ho fé, no tamba o nia Fé ne’e fo honra ba Maromak, Nia fo honra mos ba o nia fiar, I funu ne’e komesa sai o nian, no o manan.

No ida ne’e mak savi importante atu manan. Labele deit hahi Maromak provizorio no para ona, lae!
Mais nafatin hahi Maromak to’o o nia solusaun mai. (MF)

-hahan ba klamar- Genesis 13-16, Mateus 17:1-13, Salmo 40:1-8, Proverbios 6:1-5