No lia loos, sei mai husi Hau – Isaias 54:17

Seraque ema du’un ita ba buat ne’ebe la los?
Jesus mos ema bolu Nia lanuten, kanten, no belun ba ema sala nain sira ne’ebe moris a’at.

Sira du’un apostolu Paulo dehan bulak, beik.
No Jesus bolu diabu aman ba bosok te’en sira. (João 8:44)

Se karik ita iha komitmentu atu halo Maromak nia vontade, diabu konserteza hakarak ataka ita no uza ema atu akuza ita. Maibe, labele dezisti, Maromak sei defende ita.

Nia liafuan hatete, o sei halo nonok ibun sira ne’ebe atu du’un o.
Ida ne’e mak Maromak sei halo ba nia atan ne’ebe servi nia, katak lia loos sei mai husi Maromak.

Se karik ita hakarak lo’os atu hasoru ho a’at, Maromak sei se’es i husik ita rasik halo.

Mais se bainhira ita entrega iha Maromak nia liman, Maromak rasik sei halo ba ita.

Entaun laos para ita soe ita nia tempu hodi mur-mura, mais ita halo orasaun hanesan ne’e:

Halo O nia oin leno ba O nia tan, salva tiha hau tamba O nia laran diak.
Keta husik hau sai moe, Oh Nai, tamba hau bolu ba O, husik ema a’at sai moe , no husik sira tama nonok ba mate fatin.

Husik ibun tutun ne’ebe bosok sai nonok, ne’ebe koalia a’at hodi hasoru ema loos.

Oh Nai oinsa O nia laran diak mak luan tebes, no o halo’ot ona laran diak ne’e ba sira ne’ebe hamtauk ba O, iha ema hotu nia oin!

O subar sira iha fatin segredu iha O nia oin, husi ema sira nia planu a’at, O sei rai sira iha O nia fatin segredu, hodi nanal ne’ebe fo terus la hetan sira.

Orasaun simples: Nai hau tau situasaun ne’e iha ita bo’ot nia liman laran loron ohin. Defende hau! (MF)

Hahan ba klamar- Genesis 20-23, Mateus 18:1-9, Salmo 53, Proverbios 6:9-11.