TOKYO – Impaktu virus corona nebe sei nafatin iha, ema barak sofre ba isin fisico no mental, ida ne’e inklui mós nasaun Japaun.

Para atu prevene situasaun ida ne’e, nune Primeiro Ministru Japaun Yoshihide Suga hili ona ema polítiku ida ho naran Tetsushi Sukamoto sai nu’udar Ministru Sozinho hodi tau matan ba ema nebe sente mesak.

MinistruSukamoto sei toma konta ba Ministeiro Sozinho hodi prevene ema nebe sente mesak no ema nebe izola an tanba pandemia Covid 19 nebe ataka mundu tomak inklui nasaun Japaun.

Ho forma Ministeiro Sozinho tamba mosu informasaun nebe hatudu katak kazu oho an iha Japaun aumenta ba beibeik iha tinan 2020 ikus ikus ne’e.

Entre kazu oho an sira ne’e, maioria oho an maka inan feto sira nomos joven foin sa’e sira, nebe hanesan relata husi World of Buzz iha Sexta (19/2/2021).

Peskizador sira iha hanoin katak feto barak nebe oho an iha tempu pandemia Covid 19 ne’e tanba feto sira barak liu servico retalho (ritel dan jasa).

Nune iha situasaun hanesan ne’e sira (feto) komesa lakon servico no sira sai depresaun.

Aumenta husi oho an ne’e akontese iha 2020 nia klaran iha fulan Outubro ho rezultadu ema mate tanba oho an maka hamutuk 2.153 iha fulan ida de’it iha tinan lima ikus ikus ne’e.

Kuandu kompara ho Outubro 2019, kontasen feto Japaun oho an sa’e ba 82,6 purcentu, relata husi CGTN.

Governu Japaun agora foti pasu ativu hodi ajuda hamenus kazu oho an iha Japaun. Japaun halo ida ne’e hodi haluan servico konsultasaun no fó koinese organizasaun ida ne’ebé ba sira nebe presica hetan ajuda.

Lansa husi Japaun Time, PM Suga husu ba Sukamoto para governu hodi kontrola problema kazu Sozinho ou sente mesak no kazu Izolasaun.

“Feto sira maka terus liu duké mane, no kazu oho an agora aumenta ba beibeik. Ha’u hakarak ita boot (Sukamoto) bele identifika problema sira ne’e no halo promosaun pasus no maneiras no foti desizaun komprensensivu” dehan Suga ba Sukamoto iha soromutu refere.

Iha press release iha loron tuir mai, Sukamoto deseja bele halo atividade sira ne’e hodi prevene ema nebe mesak mesak no ema nebe izola an hodi sira bele iha ligasaun ho ema seluk.

Sukatomo hatete katak nia sei implementa planu no halo Forum emerjensia iha loron ikus iha fulan Fevereiru. Iha Forum ne’e sei rona ideas husi ema sira nebe durante ne’e ajuda maluk sira nebe sente mesak no Forum ne’e sei ko’alia mós kona ba pasu sira nebe ke presica.

Primeiro Ministru Suga iha planu atu partisipa Forum refere. (RG)

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/global/read/2021/02/19/200215970/cegah-bunuh-diri-jepang-tunjuk-menteri-kesepia