Duni ba, tamba o sei toman sira no salva fali ema hotu – I Samuel 30:8

Maromak nia liafuan promete, katak iha ne’ebe deit mak visiadu ba, o bele hetan livramentu fila fali.
No buat ida tan, o bele hetan fila fali buat ne’ebe o lakon ona, ka buat ne’ebe diak liu fali.
Oinsa? Halo hanesan liurai David halo bainhira tropas Amalek mai sobu sira nia uma no estraga nia familia.
(1) Nia husu forsa husi Maromak hodi rezolve nia problema. ‘David haforsa nia an iha Nai ninian Maromak.(1 samuel 30:6)

Hasoru ba: se o bele rezolve o nia problema rasik, o konserteza halo ona los ga lae? Labele senti a’at ba buat ne’e. konfessa katak o fraku ida ne’e pasu primeiru hodi hakat ba manan.

‘Hau nian grasa naton ba o, tamba iha o nia frakeza mak hau nia poder sai perfeitu. (2 korintus 12:9) agora konfesa katak o fraku laos hanesan ita rende ba desijaun, ida ne’e signifka katak o labele, no Maromak bele halo ida ne’e, bainhira o entrega problema sira ne’e hotu ba Nia.

(2) Maromak fo David planu atu rezolve problema. Duni ba, tamba o sei duni toman sira no sei hadia buat hotu. Maromak falun nia ho poder, David ba depois de nia inimigu sira ataka to’o nia hetan fila fali buat hotu ne’ebe sira naok ona.

No maromak hakarak halo ida ne’e ba o mos.
Bainhira o fila fali ba Maromak nia bele fo barak liu fali haksolok no sucessu iha tinan mai liu fali tinan kotuk, ida ne’e mak Maromak nia plano atu hadia o. (MF)

Hahan ba klamar- Genesis 25:19-27-46, Mateus 18:21-35, Salmo 61, Proverbius 6:16-19.