BAINHIRA EMA LOKE O NIA LIAFUAN, SIRA HETAN NAROMAN, NO LIAFUAN NE’E FO KOMPRIENSAUN BA EMA BEIK – SALMO 119:130

Dala hira mak ita le’e Nai Maromak nia liafuan?
So iha momentu ba igreja deit, wainhira Maromak atan hato’o Maromak nia liafuan mak ita foin loke, ou ita so rona ema le’e mak ita rona deit, ka ita nunka le’e?

Ita ne’e sai problema bo’ot ba ita nia vida espiritual!
Wainhira ita lao iha nakukun nia laran, ita konsege hare dalan ka lae? Labele los ka lae.

Nune’e mos ho ita nia moris espiritual presija Naroman atu leno ita. Biblia dehan “O nia liafuan mak lampu ida ba hau nia ain, no Naroman ba hau nia dalan”. (Salmo 199:105).

Maromak nia liafuan bainhira ita le’e nia kontrola ita nia an atu la halo pekadu, ka hamtauk ba Maromak. Hau rai O nia liafuan iha hau nia fuan laran, hodi nune’e hau labele sala hasoru O. (Salmo 199:11).

Entaun mai ita hatoman ita nia an hodi le’e Maromak nia liafuan, para ita la delek espiritual, para karik mundu bele mai ho nia filozofia oi-oin mas ita hatene lialos, no lialos ida ne’e mak leno ita nia dalan, no hadia ita nia moris.

Fiar ba Maromak laos dehan, hau fiar Maromak los ona, lae! Mas ita konhese Nia no halo tuir nia liafuan, konserteza Nia liafuan (Biblia) sei muda ita nia moris. (MF)