‘haksolok ho ó-nia feen kaben, ‘ Provérbios 5:18

Biblia hateten, ‘Laʼen sira, kontinua hadomi imi-nia feen, hanesan Kristu mós hadomi nia igreja no fó ninia moris ba ita. ’ (Éfeso 5:25) No bainhira disiplus sira mak hahu hetan igreja, mai hare humutuk oin-sa Jesus tau matan ba sira. Nia passa tempo ho sira, koalia no rona. Lei iha Testamentu tuan persija:

‘Bainhira mane ida foin kaben feen ida, mane nee sei la sai ba funu ka toma-konta asuntu ruma; mane nee sei livre hela iha uma to’o tinan ida, no lori haksolok ba nia feen.’ (Deuteronómio 24:5) Imajina, tinan ida nia laran la halo buat ida maibe hodi hadomi no kunhese malu klean liu tan!

Tamba sa Maromak halo planu ho dalan ida nee? Tamba sei laiha funu ruma mak o sei luta hasoru, no o sei la involve iha asuntu ruma ne’ebé importante liu fali harii relasaun ne’ebé sei la kotu ho o nia feen.

Buat ida ne’ebé lori problema ba fahe-malu mak kaben-nain sira ne’ebé la tau tempu bainhira remata servisu hodi tur hamutuk, livre husi televisaun, media sosial, no telefone, no fahe sira nia hanoin no sentimentu ba malu.

O hatene ka lae saida mak nunka muda idade? Tau matan ba malu, komunikasaun, fo hatene o nia feen fatin ne’ebé deit agora o iha ba, o sei hili liu hamutuk ho sira. Dala barak o nia feen konta nia problema ba o, nia konta laos atu husu o ‘resolve’ problema sira nee. Fiar ba katak, problema sira nia konta ba o fulan hira nia laran sidauk resolve, no nia senti diak hela. Nia hakarak o nia empatia, komprendesaun, no o nia suporta.

Bainhira o rona nia ho atensaun tomak ba saida mak sai nia hanoin, nia sei senti o hadomi no respeita nia, no nain 9 husi problema sira nee sanulu sei lakon deit. Ne’e hanesan lukru bo’ot husi investimentu kiik ida. (CG)

HahanEspíritu □ Gen 47-49 □ Mat 21:33-46 □ Salmo 112 □ Provérbios 7:6-9