Sai husi sira-nia leet no haketak imi-nia an,‘ 2 Korinto 6:17

Uluk ami hanoin katak buat sira hanesan asbestos, besi-ten no merkuri laos deit la seguru maibe iha befisiu. Liu tiha jerasaun ida ami komesa kuidadu badaen sira ne’ebé uluk monta asbestos no dada iis ba nia rahun ne’ebé iha veneno. Hare ba ilustrasaun ida nee, kuidadu an ba veneno iha servisu fatin.

Biblia hatete, “Sai husi sira-nia leet no haketak imi-nia an” Nai nia lia-fuan. ”Labele bok buat ne’ebé la mos no Hau sei simu o.” Maromak la haruka o atu haketak an husi kolega servisu sira.

No serteza Nia la haruka o atu adopta hahalok hatudu an iha spiritual. Nia hatete o atu kuidadu an ba hahalok veneno sira, lalaok veneno sira, no valor veneno sira. Saida deit mak sai veneno iha servisu fatin?

Serteja ona hanesan suspirador, lori-lia dor, destruidor, e violasaun ka abuzu. Bainhira modelo sira nune hakbesik an ba o, uja maneira saida deit mak o bele hodi haketak an husi sira. Ransu ho sira bele estraga o nia saude mental no spiritual. No kuidadu ho veneno abitua servisu, maske ida nee espetasaun husi chefi ka o nia an rasik.

Prontu atu servisu extra bainhira persija, maibe tenki insisti nafatin limitasaun ne’ebé klaru entre o nia moris servisu no moris uma-kain.

Aprende haketak asuntu servisu husi divertimentu. Kuando o la fo tempu ba rejunecementu fisika no restaurasaun spiritual, imi sei kolen.

No resulta, satanas sei halo o sidi. Aimoruk ka antidotu nebe efektivu liu hasoru veneno sira nee mak nutrisaun diak. Tuir dalan spiritual, persija reza loron-loron, lee Biblia, no involve ho ema fiar nain sira ne’ebé haforsa no encouraja o.

HahanEspíritu □ Isaias 61:1-9 □ Luk 4:16-30