‘Mensagem husi kruz ne’e hanesan buat laek ba ema ne’ebe atu mate mohu” 1 Korintus 1:18’

 

Kristus Jesus mate iha kruz hodi kasu ka so’i ita nia sala wainhira ita rona ba hanesan buat ne’ebe “folin laek ka kebodohan ba ema balun. Ema sira ne’e nia filosofia hatete hanesan ne’e: se wainhira hau la komprende kona ba ida ne’e, nune’e hau sei la simu atu hodi komprende.’ Iha parte ida ne’e mak sira sei hetan sala hodi komprende,nune’e sira sei la komprende duni. Sira hakarak buka komprende kona-ba misteriu ida ne’e.

Maibe salvasaun so mai husi deit fè- nune’e mesmo fé labarik kiik-oan ida, ne’ebe komprende maka nia sei hetan salvassaun. “Ou mesmu o muda an no sai hanesan labarik ki’ik, o sei bele tama iha Reinu Lalehan Maromak Nia,(Mateus 18:3) simples, hanesan labarik kiik gosta atu hatudu nia fé iha oinsa atu halo kompletu nia servisu hanesan mos Kristu ne’ebe halao knar iha kruz.

Nune’e buat sira ne’e hotu mak presija ita atu halo hodi kompletu. Iha istoria ida kona-ba estudante ne’ebe hetan valor zero iha ninia ijame ka teste. Sente triste estudante ne’e hatete sai katak “hau la merese atu bele hetan valor hanesan ne’e”. No mestre mos doko ulun hodi hatete ba estudante katak, “hau konkorda, maibe zero mak valor kiik liu ne’ebe hau bele fó ba o. ‘Liafuan ne’ebe atu uza iha mundo ida ne’e maka entrega aan tomak hanesan ema nebe lahatene buat ida ka beik iha Maromak Nia oin nune’e ita bele lao hamutuk ho Maromak’. 1 Korintu 3:19 Tamba matenek sabedoria mundo nian sai hanesan buat folin laek ka beik iha Maromak oin. Basá iha hakerek nanis ona katak ,” Maromak sei hili no kaer metin ema hirak ne’ebe uza matenek sabedoria iha nia moris”.

Iha loron ida mane ida sei hamrik iha uma kakuluk durante tempu mota boot sa’e no halo orasaun hatete, ‘Maromak ajuda no tulun hau’. Lakleur maka iha bero kiik ida to’o mai hodi offerese ba ema nee hodi ajuda nia. Maibe nia dehan, “lae, Maromak sei kuidadu hau’.

Hafoin tuir mai bé bo’ot mos mai nafatin kuase atu halo mou’ut hotu sira nebe’e hein. Derepenti Helicoptro mos mosu iha sira nia ulun no ema hatun tali mai no eskada ho hanoin atu ajuda nia. Hafoin ema ne’e sei dehan nafatin, lae, Maromak sei hare no kuidadu hau. Hafoin lakleur deit mane ne’e ema la hare hetan ona tamba mout ona. Se karik wainhira nia sei hamrik maka nia sei hatete ba Maromak,’ tanba-sa ita la salva hau?

Maromak responde ba nia hodi dehan, ‘Hau haruka hau roh bero hodi salva o, no mos Hau haruk aviao helicptro ba ajuda hodi salva o. Saida tan mak o hakarak?

Iha kruz, Maromak halo buat hotu ona ne’ebe ita presiza hodi salva ita. Buat ne’ebe presiza o atu halo mak tau fiar konfiansa ba iha Kristu Jesus no hodi bele simu presente ba moris rohan laek nian.

 

Hahan espiritual: Gen 22:1-8, Mateus 26:69-27:50, Salmo 22, Isaias 53.