CDC mencatat 101.804.762 warga telah menerima setidaknya satu dosis vaksin covid-19 atau mewakili 30 persen populasi Amerika Serikat (AS).fontes foto google

 

Jakarta, CNN Indonesia – Estadu Unido (EUA) fornese ona pelo menus dosis ida vasina Covid-19 ba populasaun milhaun 100. Informasaun ne’e hato’o husi Centro Kontrola Prevensaun Moras, Sexta (2/4).

Relata husi AFP, CDC regista ema 101.804.762 mak simu ona dosis ida. Numeru ne’e reprezenta pelo menus 30% populasaun EUA.

Enkuantu ne’e, kuaze 58 milhaun husi populasaun refere hetan ona vasinasaun kompletu, tuir regime dosis ida ou injeksaun rua. Maioridade ema sira nebe hetan ona vasina ne’e mak sidadaun sira nebe ho idade 65 ba leten.

Semana kotuk liu ba, Prezidente EUA Joe Biden komitmentu hodi aselera lalais vasinasaun iha nasaun Tio Sam. Nia promete 90% ema adultu iha EUA sei bele hetan vasina iha 19 Abril.

Antes ne’e, Biden mos promete milhaun 200 dosis vasina sei distribui iha loron 100, iha nia primeira lideransa ou dala rua husi targetu inisiu nebe alkansa iha fim fulan Marsu liu ba.

 

EUA rasik sai hanesan nasaun nebe ho numeru kazu Covid-19 a’as iha mundu. Bazeia ba sata Universidade John Hopkins, iha Sabadu (3/4), total kazu Pozitivu atinji milhaun 30,5 iha nebe rihun 553 rezulta mate.

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210403043537-134-625450/100-juta-lebih-penduduk-as-telah-disuntik-vaksin-covid-19