Bele dehan, hanesan hau mate tiha ona iha Kruz hamutuk ho Kristu- 2 Galatia 2:20

Kruz tenki sai hanesan parte inportante husi o nia moris loro-loron nian. Tanba sa?. Tanba o iha buat tolu mak sai hanesan inimigu ne’ebe sei la para iha ita moris ne’ebe o tenki hasoru loro-loron mak hanesan: sala ka pekadu, Diabu ka Satan, no ikus o nia aan rasik. Oinsa mak o bele hasoru buat sira ne’e? dalan mak liu husi lori ita ida ida nia kruz.

 

Paulo hakerek:’ hau mate ona hamutuk ho Kristu iha ai krus nune’e hau moris foun ona; no hau laos ona moris iha moris tua nian, maibe hau moris foun ona iha ne’ebe hau moris iha Kristu Jesus’. O sei hanoin kona-ba oinsa ida ne’e bele iha,’ida ne’e defisil tebes oinsa bele halao moris hanesan vida moris nu’udar Christaun nia! ‘Lae, laos defisil, maibe ida ne’e imposivel. Dalan ida deit mak husik forsa ema nian no sai nu’udar ema moris nebe moris tuir Kristu nia dalan. Tanba ne’e mak Sao Paulo hakerek ‘nune’e hau sei la halo ka la foti aan nune’e, maibe hau sei haraik aan liu husi kruz Kristu Jesus nian ita nia Maromak, basá tanba ita ema iha mundo nemak Kristu prega iha kruz.’(Gal 6:14)

 

Hafoin tinan ida iha Rusia nia fatin akampamentu servisu obrigartoriu nia, Aleksandr Solzhenitsyn komesa hanoin barak ona nune’e halo nia hakarak atu mate. Hafoin nia soe nia kanuru boot ba iha rai, no nia mos lao no tur iha nia kadeira, hafoin nia hatene katak moemntu ne’e iha guarda ka ema nebe halo seguransa ne’e sei bele mai ba nia, no karik sei bele uza kanuru boot nee hodi baku nia to’o mate. No hafoin tuir mai mos iha maluk balun ne’ebe ema kastigu hamutuk no foti ai tonka ida hodi kaer,no hateke ba iha rai henek leten ne’e,no monu iha nia ain,no buka tuir iha liur tuir iha ain fatin kruz nian. Hafoin hateke ba iha nia, no ema nee nia prespectiva mos muda,Hafoin nia realiza no hatene katak sentidu husi kruz nebe representa Kristu nia mate nudar forsa nebe furak no boot tebes iha mundo universal ne’e hotu, hafoin neneik nia hamrik ho neneik husi nia tur, hamrik no foti nia kanuru ne’e no lao dadaun kedan ba iha fatin servisu obrigatoriu ne’e no hanoin metin ba iha sentidu husi kruz ne’ebe nia foin sente no simu husi forsa ne’ebe mai husi kruz ne’e. No o mos tenki halo nune’e mos hodi rekonhese kruz nia sentidu.

 

Loro-loron tenki fo hanoin ba ita nia aan rasik: ‘Jesus mate mai hau,’. Hau sei mate iha Kristu Jesus. Wainhira hau mate ba hau nia aan, Nia/ Jesus mak moris iha hau ne’ebe foun. Wainhira Nia/ Jesus moris iha hau, hau sei bele moris hamutuk ho Nia

Ida ne’e mak segredu husi dalan moris iha vitória wainhira sai nu’udar ema Kristaun nian.

 

Hahan esperitu : 1 Korintu 15 , Mateus 28:1-10