Presiden Amerika Serikat Joe Biden di gedung Putih, Washington, D.C., 2 April 2021. (REUTERS/Erin Scott )Prezidente Estadu Unidu Joe Biden iha Casa Branca, Washington, D.C., 2 Abril 2021. (REUTERS/Erin Scott ).

 

Prezidente Joe Biden, Tersa (6/4) fo sai katak ema adultu sira iha EUA hahu 19 Abril sei prense kriteria hodi hetan vasina virus corona, maiz ou menus semana rua antes husi orario annual iha data 1 Maio 2021.

Bainhira fornese vasina tolu nebe aumenta tan iha EUA, Biden semana deklara 90 porsentu ema bo’ot bele prense kriteria hahu husi dia 19 Abril oin mai, maibe agora fo mos ba ema adultu sira hotu nebe hakarak imunizasaun.

No entantu, peskiza nasional iha EUA, hatudu katak 20 porsentu ema bo’ot sira fo sira nia razaun, no rezeita atu simu vasinasaun. Balun husi sira heteten la presija halo vasina tamba ida ne’e perigozu. Enkuantu sira seluk deskonfiansa ba programa ida nebe halao husi governu.

Porsentagem ema nebe kontra vasina ida ne’e menus iha fulan ikus, tamba komunidade barak nebe hetan vasinasaun relata katak laiha buat ida, no reasaun médiku temporariu, nebe dura loron ida ka liu.

Biden, nebe hetan vasinasaun molok assume kargu iha fulan Janeiru 2021, anunsiu assuntu ne’e iha iha Casa Branca, hafoin halo vizita ba fatin vasinasaun, iha rejiaun Virginia , fora husi Washington DC.

Biden, sei fo komentariu relasiona “situasaun vasinasaun” iha Amerika. (MF)

https://www.voaindonesia.com/a/biden-semua-orang-dewasa-as-yang-memenuhi-syarat-mendapat-vaksinasi-mulai-19-april/5842991.html