Espoza Prezidente da Republika de Timor-leste, Cidalia Nobre Guterres. (Fontes Foto google).

 

Dili – Espoza prezidente Republika Demokratika Timor-Leste Cidalia Nobre Guterres Sesta semana ne’e halao vizita umanitaria hodi hare hosi besik kondisaun real refujiadus vitimas dezastre naturais liu ema 200 hosi uma kain 31 iha fatin konsentrasaun refujiadus iha salaun Paroquial Igreja Balide.

Esposa Prezidente RDTL entrega tulun nesesidades bazikus primariu ba refujiadus sira hodi aguenta iha prosesu rekoperasaun.

Cidalia expresa lamentasaun tanba hare labarik kikoan refujiadus barak nebe toba deit iha rai. Iha loron ne espoza prezidente Cidalia halao vizita halao vizita umanitaria ba fatin  kosentrasaun refujiadu 4 iha kapital Dili maka fatin konsentrasaun refujiadu salaun Paroquia Igreja Balide, Fatuhada, Tasitolu no escola 30 de agostu. Jeralmente populasaun barak nebe hela iha kapital refujia iha fatin barak nudar vitimas hosi kalamidade siklona tropika nebe akontese foin lalais iha loron 4 de Abril Domingu semana kotuk. (AG)