9 Abril, 2021 | Liafuan ba ohin loron

 ‘ Hau hanesan sanan rai nebe rahun ona. ‘ Salmo 31:12

Bainhira o nia parseiru harahun imi  promessa matrimoniu, ida ne’e bele harahun o nia fuan. No depois de situasaun ne’e hakmatek, ita nia hakarak mak halo hanesan (membalas). Entaun, saida mak o tenki halo?

(1) buka tempu mesak atu hacalma o nia emosaun. Liafuan ida, Hau perdoa o, ou so hanesan fakar sai buat balu no depois diak fila fali ona no hari fila fali relasaun nebe forte.

(2) Sei it nia parseiru nia ema nebe traidor nebe gosta moris tuir nia hakarak, Maromak nia liafuan fo ita direitu atu livre husi sira, maibe labele ansi mos. Husu ba ita nia an, seraque pressaun servisu no familia karik sai hanesan faktor ida hodi imi ignora malu. Seraque ita la sengaja loke odamatan hodi inimigu tama? Ida ne’e perguntas nebe difisil – maibe tenki resposta, tamba desijaun nebe ita halo ne’e mak desijaun nebe ita sei halao durante ita nia moris tomak.

Karik ita la fiar agora, maibe Maromak bele halo kazamentu nebe diak komesa husi kazamentu nebe problema. Ya, ida ne’e sei han tempu kleur – fiar malu ne’e sei bele mosu fila fali ho neneik. No ida ne’e signifika:

  • Aprende hodi sensivel ba malu.
  • Rekonhese katak o nia parseiru karik presija responsavel detalha no karik o presija esforsu makas atu hari’i fila fali konfiasa nebe lakon tiha ona. Maibe ida ne’e bele akontese, ba ema nebe haklalak ho fuan tomak… Maromak rona, no liberta sira husi sira nia problema. Maromak besik ba sira nebe fuan rahun, no salvasaun ba sira nebe iha espiritu arrepende. ‘(Mazmur 34:17-18) Maromak bele restaura fila fali ita nia kondisaun. Se ita hakarak servisu hamutuk ho Nia – Nia sei servisu ho ita. (MF)

      Hahan espiritual : Lev 15–17, Markus 1: 14–20, Salmo 25: 8–15, Ams 10: 1.