‎Primeiru Ministru Republika Demokratika Timor Leste General Taur Matan Ruak‎ (Foto fontes google).

‎Primeiru Ministru Republika Demokratika Timor Leste General Taur Matan Ruak‎, Segunda ne’e iha Palacio Governu orienta Ministru Finansas prepara prosesu orsamentu hodi rekonstrui presuizu tomak inklui uma populasaun sira nebe a’at tanba inundasaun extrema nebe akontese iha teritoria nacional tomak.

Ministru finansas Rui Gomes  hateten, Ministeriu Finansas hein hela levantamentu dadus hosi ekipa tekniku  hodi koloka orsamentu tuir volume total kustu presuizu nebe iha, guvernu sei realoka orsamentu hosi kategaria balun orsamentu jeral Estadu 2021 nian  hodi reforsa fundu denzenvolvimentu ba rekonstrusaun infraestrutura tomak nebe a’at nebe rezulta hosi inundasaun extrema hosi siklona tropika iha loron 4 de Agostu Domingu semana kotuk. (AG)