“ Ema badinas nia plano sei fo rezultadu diak. ‘Proverbios 21:5.

Sem plano ba o nia moris, moris simplesmente sei akontese ba o. Balun husi ita halo plano kada loron. Hader mai halo lista objetivu, no halo kedas assaun. Balun husi dalaruma halo plano semana ida dala ida. Ita halo marka iha kalendariu semana ida ne’e, cek kalendariu se mak ita sei hasoru, halo ita kompromissu I hahu servisu.

Espesialista lideransa Jhon Maxwell hakerek: ‘ sempre hahu fulan, hau gasta hau nia loron sorin hodi halo halo servisu kalendariu durante loron 40 ba oin. Loron 40 servisu ba hau nia an, laos deit loron 30. Hanesan ne’e hau ba fulan oin hau sei la hakfodak. Hau hahu halo hau nia horario viagem no plano atividades ho hau nia familia. Depois hau halo hau nia projetu, lisaun no objetivu sira seluk no saida mak hau atu halo durante semana lima ka ne’en ne’e. Entaun hau komesa blokeia loron no horariu hodi hanoin, hakerek, servisu no hasoru malu ho ema no sst.. hau organiza hau nia tempo hodi halo buat nebe haksolok hanesan asisite jogu, ka halimar golf.  Bainhira remata, hau bele fo hatene ita kuaze buat hotu nebe hau atu halo, kauze oras ba oras, durante semana hirak mai tan. Ini ne’e mak razaun hau bele realiza buat barak.

Hanoin atu halo planu loron 40 iha tempu ida nia laran karik halo ita kolen, tan ne’e hahu ba halo plano ba o nia loron. Tuir mai halo plano ba semana, depois fulan. No sekarik o konsulta ho Maromak, Nia sei hatudu ba o dalan nebe mak o tenki hili. ‘ (proverbios 3:6) (mf)

Hahan espiritual: Flp 1–4, Markus 2: 1–12, Salmo 43, proverbios 10:10