“ Ema matenek hamlaha ba konhesimentu. Proverbios 15:14

Bele dehan ita haluha 80% husi saida mak ita aprende iha eskola no iha universidade. Ida ne’e hamosu perguntas. ‘Tamba saida preoukupa? Seraque edukasaun vale ho saida mak ita investe iha laran? “Vale.

Iha razaun barak atu ita aprende, mesmu ita haluha saida mak ita aprende ona, tuir mai iha buat lima nebe importante.

(1) funsaun importante husi prosesu aprendizagem mak disiplina an no kontrola nebe promove. Estudante nebe diak aprende tuir instrusaun, halo trabalhu, no kanalizar sira nia kapasidade mental hodi atinji objetivu nebe konstrutivu. Ida ne’e habilidade nebe o presija hodi bele sai sucessu iha moris.

(2) maske faktu no konseitu labele hanoin didiak fila fali, o hatene katak rua ne’e iha no iha nebe ita bele hetan. Entaun ita bele hetan fila fali informasaun sira refere bainhira ita presija fali.

 

(3) lisaun tuan nebe ita aprende halo ita fasil liu atu aprende lisaun foun. Kada exersisiu mental fo ita barak liu assosiativu nebe it abele uza hodi kait ho idea no konseitu futuru nian, no o mudansa tamba o liu ona prosesu aprendizagem.

(4) o nia kakutak hanesan programa iha komputador. O sei la haluha hotu kedas saida deit nebe iha o  nia memoria. Informasaun refere sei rai iha o nia kakutak no sei fila fali ba o nia konsensia se o estimula ho lolos.

(5) o formadu husi influensia ema sira nebe hanorin o. Biblia hateten: Ema nebe iha fuan matenek buka konhesimentu. ‘ (Proverbios 15:14). Karik o espera katak prosesu nebe fasil liu hodi forma ema nia hanoin bele hetan, duke experensia nebe lentu.

Entaun labele para hodi aprende!

 

Hahan espiritual: Dan 1–2, Markus 2: 13–17, Salmo 127, proverbios 10:11.