“ Maibe se ita halo sala, iha ona advogadu ida hodi hodi defende ita iha Aman Maromak para Nia simu ita nafatin. “ 2 João 2: 1

Fulan no fitun nebe o bele hare iha kalan naroman so hanesan tasi ben nia turu no universe. Ita nia loron matan mak ida husi fitun bilhaun 100 nebe forma galaxy Via Láctea. No karik iha bilhaun 100 galaxi sira seluk no milhaun no entre sira karik iha centenas planeta hanesan ita. Teleskop especial (Luar angkasa) Hubble transmite imagem galaxy husi dok 13 bilhaun tinan naroman nian- ida ne’e  sanolu resin tolu bilhaun dala sia trilhoes kilometre! No ida ne’e hotu Maromak kria tamba deklara: husik ba iha… (Genesis 1).

Maibe iha buat ida nebe incrivel (menakjubkan): Nia nebe kria buat hotu hadomi o no fo importansia detalhu ba o nia moris. Bainhira o fraku, Nia forsa. Bainhira o estraga nia, Nia perdoa o.

Biblia hateten, se iha ema nebe halo sala, ita iah defensor nebe bele defende ami nia kazu iha Aman nia prezensa. Nia mak Jesus Kristu, Nia mak lialos no justu. Nia rasik sakrifika nia an hodi kasu ita nia sala. (João 2: 1-2) Maromak nia grasa furak teb-tebes, no o la presija halo buat ida atu hetan Nia. Tamba Maromak ita nia Aman, no it abele liga ba Aman nia uma bainhira deit nia sei simu. Ita konekta hela ho Nia nebe komprende ita nia frakeza, Nia mak hasoru prova hanesan ita hasoru, maibe Nia la sala. Mai ita tama ho koragem iha ita nia Nain nebe laran diak nia futar oin. Iha neba ita sei simu mizerikordia, no ita sei hetan grasa hodi ajuda ita bainhira ita presija tebes Nia. (Ebreu 4: 15-116) Mizerikordia no grasa  furak los ga lae?

 

Hahan Espiritual: Dan 3–4, Markus 2: 18–22, Salmo 130, Proverbios 10:12