‘ iha konseleiru nebe barak iha seguransa. ‘ Proverbios 11:14

Hodi bele sucessu iha moris, ita presija ema sira nebe matenek no kompetente iha ita nia sorin-sorin, ema sira nebe iha experensia diak nebe bele ajuda ita. Maibe atensaun: ema diak liu ho konhesimentu barak sempre sei dezafiar, no konfronta ita ho sira nia diferensa husi hare. Ida ne’e la signifika ita tenki hadok a’an, maibe tamba ida ne’e ita presija dunik! Ita tenki halakon ita nia sentimentu tauk ba ema sira nebe matenek liu, talentozu liu, no iha experensia barak liu duke ita, aprende husi sira. Saida mak hapara ita atu besik ba ema sira nebe kompetente mak ita la fo importansia bainhira ita iha sira nia sorin. La problema bainhira ita sai ema ignorador, maibe ladun diak bainhira ita bebebik hanesan ne’e.

Labele bebeik halo interksaun ho ema nebe la dejafia ita atu buras ba oin.

 

Kuantu mais ita hakarak muda ba arenas foun, ita presija liu tan.

Iha konselheiru barak nebe sei dudu ita hodi ita bele sai diak liu, mesmu hahu ne’e ita ladun gosta. Ba nebe deit mak sira ba, rona saida mak sira koalia, no avalia sira nia opinaun. Se ita dezenvolve ita nia an iha parte espiritual, emosional no finansial entaun ita tenki brani sai husi ita zona konfortu. Se lae ita laiha informasaun nebe ita presija atu nebe bele halo ita komprende no halo ita bele atinji objetivu future nian. So sora nebe esforsu mak bele atinji sira nia mehi. No hanoin didiak ema nebe babain ita presija mak babain ema sira nebe okupadu. Em geral sira sei la to’o mai iha ita, ita mak tenki buka sira. No prepara an dalaruma iha balun nebe sei rejeita ita no sira seluk dalaruma hakarak hare ita nia hamlaha ou antusias na matenek no konhesimentu ne’e to’o iha nebe, ida ne’e ajuda ita atu bele sucessu. (mf)

Hahan Espiritual: Dan 5–7, Markus 2: 23–28, Salmo 103: 1–12, Prov 10:13