“  Afinal iha buat ida deit mak o presiza. “ Lukas 10:42.

Iha inimigu rua nebe ameasa o nia vida espiritual:

(1)  Misionariu no edukador Franks Laubach hateten, se o kolen ho  dukur, karik Maromak mos bele kolen hanesan o halo. ‘ Lao ho Maromak ne’e mak moris nebe furak liu. Iha O nia prezensa mak haksolok barak, iha O nia liman loos mak iha buat furak to’o rohan laek. ‘ (Salmo 16:11).

(2) Okupadu. Jesus fo hatene Marta, ‘ o preokupa no hirus ba buat sira ne’e hotu! So iha buat ida nebe o presiza, no Maria halo ona ida ne’e. ‘(Lukas 10:41-42). No saida mak Maria halo? Tur iha Jesus nia ain no rona Nia! Marta hadomi Jesus no senti la halo naton ba Jesus, maibe nia okupadu teb-tebes hodi serve iha dapur to’o haluha oinsa enjoy no hakmatek ninia tempu ho Jesus.

Karik ita hanesan Martha, ita hanoin katak hau tenki halo servisu ida ne’e, se lae servisu ne’e labele remata ho diak. No karik o los. Maibe Maromak nunka husu o atu halo saida deit hodi troka nia fatin iha o nia moris. Nia hakarak sai Prioridade. Dalaruma ita besik ba Maromak ho ita nia hakarak  nebe barak teb-tebes, ita so hakarak nia prezenti deit duque nia prezensa.

David hateten, buat ida mak hau husu ba Maromak no hau buka mak hela iha Maromak Nia uma durante hau nia moris tomak. (Salmo 27:4) (mf).

 

Hahan Espiritual: Dan 11–12, Markus 3: 7–19, Salmo 16, Prov 10:15.