‘ Halo buat hot-hotu labele ho mur-mura. ‘ Filipe 2:14.

Ema nebe iha moras kronikas kuaze imposivel atu diak. Ita nunka bele satisfas ema sira, maibe sira sei la husik ita para hodi koko, até ikus ita senti prezu (terjebak). Bainhira ita hetan reputasaun hanesan ema nebe iha kronikas, ema hadok an husi ita, no ikus ita senti solidaun (kesepian) no senti ema la valoriza ita. No realmente ita lakomprende razaun tamba sa!

Atitudes simplesmente akontese nune’e, o mak eskolha. Paulo hakerek, ‘Haksolok nafatin iha Maromak. ‘(Filipe 4:4). Haksolok hanesan buat ida susar para ema iha. Salmista hakerek, ida ne’e mak loron nebe Maromak halo, ita sei haksolok tamba Nia. (Salmo 118:24) atensaun nia koalia, horiseik Maromak nia loron, haksolok teb-tebes iha momentu neba ou aban sei sai Maromak nia loron.

Lae, loron ida ne’e Maromak nia loron! Mur-mura i sempre egoista, ida ne’e kona ba saida mak o gosta no la gosta. Ida ne’e fokus ba o nia an rasik. Haksolok nebe lolos ne’e ne’e opsaun ida. Ida ne’e mai husi sira nebe fo sira nia an ba buat nebe bo’ot liu husi sira nia haksolok rasik.

Iha desijaun nebe o tenki halo loron ba loron, hanesan saida mak o sei han, hatais no attitude nebe o hatudu. Paulo iha komarka laran no la hein atu livre husi neba, mais nia hakerek, ‘Haksolok sempre iha Maromak.’

Kondisaun la define ita nia haksolok, ita nia fokus mak desidi! No buat ne’e vale ba ita. Sempre haksolok, nunka para halo orasaun, agradese iha kondisaun hotu-hotu, tamba ida ne’e mak maromak hakarak ba o iha Kristu Jesus. ‘(1 Tesalonika 5: 16-18) entaun loron ne’e hili ba haksolok! (Mf)

 

Hahan Espiritual: Tiago 3–5, Markus 4: 1–12, Salmo 7: 10–17, Prov 10: 17–18.