Servi ho fuan tomak. “ Efezu 6:7

Se karik o hanoin o nia patraun/boss ne’e ema nebe difisil o atu ransu, imajina o servisu ho David nia patraun liurai Saul. Aumenta mais David ajuda nia, aumenta liu tan Saul atu oho nia. So saida mak David halo? Sempre kuandu Saul hare David nia hare o laran moras no tenta bebeik atu soe ai tonka ba nia, mais David hakruk no kontinua servi Saul.

Tamba sa?

(1) Tamba David hatene katak Maromak bolu nia atu sai liurai, no fatin saida mak diak liu atu nia aprende sai diak, se laos iha liurai nia fatin?

Lialos maka, dalaruma ita bele aprende husi sala no falhansu barak duke ita atinji sucessu. No David aprende haraik an no kontinua aprende I buras.

 

(2) David rekonhese katak Saul Maromak bolu hodi husik pozisaun nebe nia iha, no ida ne’e Maromak nia servisu laos David nia hakarak hodi hases nia.

Seraque ida ne’e difisil para halo? Sim. Mais David komprende oinsa atu trata ema seluk bainhira iha susar nia laran.  No molok Saul mate, David hasoru problema barak nebe presija tebes dunik Maromak nia mizerikordia!

 

Paulo hakerek, “servi ho fuan tomak, hanesan o halo ba Maromak laos ba ema.” Labele ho murmura no hirus. Servisu ho haksolok no orasaun husu tulun nafatin ba Maromak.

 

Tamba David halo buat hotu ho matenek no integridade bainhira nia servi ba patraun nebe bele dehan hanesan mehi aat, mais Maromak halo nia ikus sai Liurai! No bainhira o fo ondra Maromak liu husi o nia servisu, Nia bele halo hanesan ba o. (Mf)

Hahan Espiritul: 2 Reis 6:1-7, Mateus 14:22-23.