Fontes foto google.

Dili – Konselu Estadu husu Prezidente da Republika dekreta estadu emerjensia ba dala 13.
Adapta ba situasaun real Covid-19 iha nasaun Guvernu hatoo ona karta ba Prezidente da Republika atu dekreta hikas Estadu emerjensia ba dala 13.
Portavoz Konselu Estadu xefi Casa Civil Prezidensia da Republika Francisxo de Vasconcelos iha palacio prezidente Nicolau Lobato Segunda semana ba jornalista sira hateten, iha loron ne konselu estadu halo reuniaun extraordenariu nebe disidi ona rekomendasaun ba prezidente da Republika DR Francisco Guterres Lu-Olo atu dekreta hikas fali estadu emerjensia ba dala 13. Francisco de esplika, medidas estadu emerjensia ba dala 13 ne’e nudar kompetensia guvernu maka sei disidi tuir ijisensia situasaun real no depende progresu propagasaun covid-19 iha Nasaun.
Iha tempu badak Prezidente da Republika sei haruka karta ba Parlamentu Nacional hodi husu autorizasaun hosi Parlamentu Nacional atu Prezidente da Republika bele dekreta Estadu emerjensia ba dala 13. Periodu Estadu emerjensia ba dala 12 nebe lao hela sei ramata iha loron 3 de maio semana oin, no Estadu emerjensia ba dala 13 sei tama em vigor hafoin Parlamentu Nacional aprova autorizasaun ba Prezidente da Republika hodi dekreta Estadu emerjensia ba dala 13. (Ag)