‘ Hau nia orasaun sira fila fali mai sem resposta. ‘ Salmo 35:13.

Orasaun nebe sala. Ema balun transforma bensaun iha tempo nebe halo orasaun han sira hato’o fali sira nia frustrasaun iha publiku. Dalaruma ita halo orasaun so para hatun ema seluk, ka hodi fo malisan ema seluk. Keta halo hanesan ne’e. Jesus hateten, bainhira o halo orasaun, labele hanesan ema nebe halimar drama. ‘ (Mateus 6:5).

Orasaun nebe julga. Iha Igreja ida, iha fen ho laen ida nebe laiha oan, sira halo orasaun ba bebe. Grupu orasaun ne’e orasaun hodi deside katak kaben mane ne’e la naton ka ladun diak hodi sai aman, entaun sira hotu halo orasaun hodi husu Maromak par muda nia. Se karik Maromak so fo deit oan ba inan aman nebe perfeitu, ema hotu lakon! Biblia hateten, “Ami hato’o ami nia orasaun ho laran haraik an iha O nia oin, laos tamba ami nia hahalok loos, maibe tamba O nia laran luak nebe bo’ot tebes. (Daniel 9:18).

Dalaruma ita hanoin, buat nebe furak liu mak hodi heta resposta ba ita nia orasaun maka kuandu ita inklui ema barak iha laran, hanesan iha reuniaun negosio ida. Mais ho Maromak, ida nebe importante mak Fe no orasaun, laos total ema. Jesus hateten, “Saida deit mak o husu iha orasaun, fiar ba katak o simu ona, no ida ne’e sai ona o nian.” (Marcos 11:24) (Mf)

 

Hahan Espiritual: Num 4: 34–6: 27, Marcos 5: 1–10, Salmo 94: 1–11,Prov 10: 24–26