‘Tamba nee, imi tenke hatene oinsa mak imi tenke moris. La bele moris hanesan ema beik, maibe moris hanesan ema matenek. Ohin loron ema barak halo buat aat. Nee duni, aproveita oportunidade hodi halo buat nebee diak ba ema.’ (Efesus 5:15-16)

Hanoin nebee estratejiku ajuda o hodi halo planu, hodi sai efisiente liu tan, hodi aumenta o nia forsa, no hodi o bele hetan dalan nebee los atu alkansa buat nebee Maromak prepara ba o nia moris. Benefisiu husi hanoin nebee estratejiku nee barak teb-tebes. Tuir mai mak balun husi sira nee:

  1. Hanoin nebee estratejika simplifika difikuldade. Humoris nebee perigosu lori objetivu aat too tempu naruk nebee difisil liu atu resolve, no halo sai pedasuk-pedasuk hanesan humanu. Buat hotu sei sai fasil se bainhira o iha planu! Biblia Hateten: ‘ema badinas nia planu sei fo resultadu diak, maibe ema hotu nebee ansi sei sai kiak’. (Proverbiu 21:5)
  2. Hanoin nebee estratejika ajuda o hodi hatoo pergunta nebee los. Hare liu tok perustas sira nebee desenvolvida husi Bob Biehl, Autor husi Mestri Planejamentu. “Diresaun: Saida mak ita sei halo tuir mai? Tamba sa? Oraganisasaun: Se mak responsavel ba Saida? Se mak responsavel ba Se? Serake ita iha ema nebee los ba fatin nebee los? Orsamentu: Ida nebee mak ita nia orsamentu tama, orasamentu sai, no parseiru? Oinsa mak argete sosa? Serake ita too duni ita nia arget? Evaluasaun Total: Serake ita atinji ona kualidade nebee ita espera no ezizensai husi ita nia aan rasik?  Halo mos: Oinsa mak bele sai efetivu no efisiente?

Dalan sira nee laos unika pergunta ba formulasaun hodi o iha planu nebee estratejika, maibe ida nee pasu dahuluk nebee diak. Mezmu o bele hili pasu dahuluk, o sei nafatin prezu. o presija  foti desijaun hodi hakat ba oin mesmu o sei la konsege ho perfeitu, nafatin koko. Dalaruma o husu: “Bainhira loos mak hau sei hahu? ‘loron ohin! [Hg]

Hahan Espiritual: 2 Reis 5:1-27, Mateus 6:19-34, Atus 5:1-11