Ministru finansas DR. Rui Gomes. (foto: Andre Gusmão/Ravoz).

Ministru finansas DR. Rui Gomes iha rezidensia Primeiru Ministru Farol segunda semana ne’e ba jornalista sira hateten,   ezekusaun trimestral orsamentu jeral Estadu tinan 2021 nian em termus reais atinji 17 pursentu husi total orsamentu bilhaun 2 resin. Ministru finansas Rui Gomes nebe koalia ba jornalista sira hafoin nia enkontru ho Primeiru Ministru Jeneral Taur Matan Ruak ne’e esplika, ezekusaun trimestral 17 aplika ba salarius vencementus, bem servisus, transfetensias publikas, pagamebtu ba kompainya distributor sesta bazikus no rekoperasaun ekonomia sosial. Persentazen ezekusaun trimestral ne’e nudar atinjimentu diak ba daruak durante orsamentu jeral Estadu tinan 9 nia laran hafoin atinjimentu ezekusaun trimestral 18 pursentu iha orsamentu  Estadu tinan 2018. Ministru finansas Rui Gomes afirma, persentazen ezekusaum trimestral pursentu 17 ne’e nudar reflexu ezekusaun orsamentu Estadu tinan 2021 nian lao diak. (AG)