‘Tamba ami nia ekipamentu funu nian laos hanesan mundu nian. Maibe ami uja Maromak nia kbiit hodi sobu rahun tiha moru nebee haleu inimigu nia fatin’ (2 Korintus 10:4)

Maromak hanaran David “Mane nebee agrada hau nia fuan” (Atusn 13:22) maibe, David luta hasoru frakeza nebee iha nia moris. Saida mak nee? Haksolok nakonu ho antusias  nebee mosu husi tempu ba tempu, no ema sira nebee besik nia hatene konaba buat ida nee. Iha momentu nebee nia aumenta katuas no nia isin sai malirin, sira lori labarik feto ida hatoba besik nia iha ninia toba fatin atu nia bele iha no ‘hetan manas fila fali’ (1 Reis 1:1) sira hanoin karik ida nee sei la halo servisu hodi David bele bokan, nia sei sai aat liu! Ida nee susar ida nebee triste loos. Maibe iha buat ida nebee triste liu akontese iha nee. David rai hela ninia frakeza ba nia oan Amnon, nebee too tempu ida estraga nia feton rasik. No mezmu David hirus teb-tebes ba buat aat ida nee, maibe David la ba hasoru nia oan no fo kastigu ba nia. Alem de ida nee, saida mak nia atu koalia? Aman ho oan hanesan deit?

Nafsu laos buat halimar ida ou manu liin halimar nian, maibe ida nee pekadu. No ida nee sei passa husi gerasaun ba gerasaun no sai ‘moru’. Tempo agora, psikolojia sira hanaran ida nee nudaar ‘predisposisaun genetika ida’. Dalaruma iha fatin seluk, ema sempre dehan iha o nia familia iha aman ida nebee servisu hanesan bulak, inan ida nebee la iha emosaun, ou iha bin ou maun ida nebee hemu demais, no agora, o iha problema nebee hanesan. Labele laran kraik! Apostolu Paulo hatete, ‘ita nia surik funu ho forsa Maromak nian hodi harahun moru.’

Tan nee, molok o halai ba juiz iha juztisa hodi halo devorsio ou dook husi centru reabilitasaun, o nia moru nia naran, no hlo orasaun, konfia ba Maromak hodi harahun korente iha o nia moris. Halo ida nee molok daet ba o nia gerasaun tuir mai. Labele husik liu – haklalak ba poder husi krus hodi dehan, ‘ ida nee remata too iha hau.’[Hg]

Hahan Espiritual: Numerus 34-36, Markus 8:14-26, Salmu 57, Proverbiu 11:14.