Jose Antonio Belo, prezidente RTTL.Ep foun. (Andre Gumão/Ravoz)

Ministru komunikasaun Sosial Francisco Jeronimo tersa semana ne’e iha palasio Governu fo tomada de posse ba jornalista senior Jose Antonio Belo ba asumi kargu nudar prezidente konselu administrasaun konselu administrasaun Radio Televizaun Timor Leste Ep. ba periodu mandatu tinan 4.

Ministru komunikasaun hateten, Guvernu sei kria buat hotu hodi hadia kondisaun RTTL.Ep. maibe mos husu ba prezidente foun RTTL.Ep. Jose Belo atu dezenvolve diak sistema RTTL.Ep. atu sai duni emprenza publiku nebe hamrik rasik ho osan rasik laos hein osan doasaun no transferensia publikas hosi guvernu, atu nune RTTL Ep funsiona tuir nia estatutu legal nebe lei orienta.

 Enkuantu prezidente RTTL.Ep.  foun Jose Antonio Belo hafoin simu posse fo nia intervensaun agradese ba konfiansa Guvernu ba nia atu lidera RTTL Ep. Nia promete sei hatutan servisu sira nebe prezidenti RTTL Ep. Nia husu ba guvernu atu tau orsamentu ba hadia kondisaun fasilidades no ekipamentus hotu nebe RTTL.Ep infrenta hela. Nia promete iha tempu badak sei hadia kualidade nutisia nebe ijisti iha RTTL Ep durante ne’e  atu RTTL Ep. sai ponte informasaun kredibel ba nasaun, nia mos sei hatur RTTL Ep sai fatin formativu no forma kualidade jornalista hotu sai inovativu kreativu kualitativu no responsavel ba sosiedade nasaun. Nia sei fo prioridade ba hadia sistema marketing RTTL Ep. sai produtivu hodi hatama reseitas ba estadu. Nia haktuir, atu atinji metas sira ne RTTL Ep. tenke lao tuir lei no. 42 nebe hatur estatutu RTTL Ep.   no obedese ba regulamentu internu RTTL Ep. nebe vigora. Jose Belo aprezenta nia komitimentu bo’ot iha tempu badak sei hadia kualidade notisia nebe fo sai, atu RTTL Ep. fo sai informasaun nebe kredivel faktual no balansu ba publiku. Jose Belo mos promete sei reforsa rekursu umanu jornalista RTTL EP. atu sai jornalista edukativu no responsavel ba publiku. Enkuatu eis prezidente da Republika DR Ramos Horta iha nia intervensaun koloka nia pontu de vista katak, RTTL.Ep. tenke sai instrumentu los no efetivu ba povu no guvernu, liu-liu situasaun difisil nebe nasaun infrenta hanesan situasaun atual pandemia global surtu covid-19. RTTL EP tenke sai instrumentus diplomatiku pelo menus ho lian 4 hodi akapta sekmentasaun sosiedade nasional no internasional nebe koalia lian oi-oin, tanba ne RTTL Ep. presiza iha rekursu umanu sufistikadu. (AG)