‘Maibe sira nebee hein iha Nai sei hetan forsa foun’ (Isaias 40:31)

Bain hira o nia isin fisika, emosional, no spiritual sai kole, o sai namlaek. Bainhira Sansaun kole, nia hatoba nia aan iha Delila nia hitin.

Nai Jesus ejiji komitemento porsentu 100, maibe Nia mos hatene importante liu nafatin balansu; Servisu no Deskansa; Hodi fo no Simu. ‘I Jesus hatete ba nia eskolante sira “Mai ita ba buka  fatin hakmatek ida para it abele deskansa uitoan.” Nia hatete nunee tamba ema barak tebes mak mai no ba too Jesus ho nia desiplu sira laiha tempu atu han. Depois sira hotu sae bero hodi ba buka fatin hakmatek nebee dook husi Aldeia. (Markus 6:31-32)

Komandante nebee diak, nia sei la haruka ninia soldadu sira ba iha fatin funu nian iha tempu nebee hanesan, Nia prepara forsa reserve hodi troka sira nebee fila husi linha frente ho kondisaun kole no fraku. Dala ruma o bele iha servisu nebee boot iha mundu no konserteza sei susesu, maibe bainhira o la ‘Nafatin iha reserva’, o loke potensia ba perigu. Tan nee nafatin ense o nia loron sira hodi mesak ho Nai Maromak liu husi orasaun no le Biblia tamba ida nee importante tebes. Kuando diabu la konsege ataka o direitamente, nia sei kole no la iha efetivu ba o tamba Maromak mak hili o. karik o ema nebee organizada liu, energia makaas, kuidadu ba tamba o iha dadauk perigu nia laran.

Resposta saida? ‘Jovem sira mos sai kole, no klosan sira sei monu tuun, maibe sira nebee hein iha Nai sei hetan forsa foun, sira sei semo aas hanesan manu makikit; sira sei halai no la sai kole, sira sei lao no la sai fraku.’ (Isaias 40:30-31) [HG]

Hahan Espiritual: Exodo 17:1-7, Joao 4:1-42