‘Nia sei fo ba o buat hotu nebe’e o presiza’ (Mateus 6:33)

Koalia kona ba osan, Biblia hanorin:

  1. Nai Maromak hakarak o iha osan nebee sufisiente hodi bele supri o nia nesesidade saida deit nebee o hasoru. Hanoin didiak tok: Mezmu funsionario balun hakaas aan hodi servisu tamba razaun ida- hodi htan salario, funsionario sira nia presiza boot. Sira tenke iha osan barak hodi selu funsionario hotu ninia salario. No, ida ne novidade diak ba chefe no mos ninia funsionario: ‘O nia Aman iha lalehan hatene momos saida mak o presiza molok o husu ba Nia!’ (Mateus 6:8)
  2. Dala barak Nai Maromak haruka o ba iha fatin ruma ou ema ruma hodi supri o nia nesesidade. Iha momentu nebee rai hamlaha boot no ema Israel barak mate tamba hamlaha, Maromak koalia ba Profeta Eliseu, ‘Fila ba parte loro monu no subaran iha fatuk kuak, iha mota Jordaun ninia sorin parte loro monu… Hau haruka ona manu metan hodi prepara hahan ba o iha nebaa.’ (1 Reis 17:3-4) No, ‘buat sira nee akontese duni durante tempu hirak nia laran– ‘too mota nebaa maran, tamba udan la tun rai.’ (1 Reis 17:7) Nai Maromak mak determina nunee, tamba Nia nunka atu husik o hodi sadere ba ema ruma ou buat ruma alem Nia mesak deit. Nia sei hamaran o nia ‘Mota kiik’ hodi haruka o fila ba hun husi o nia moris nee- maka Nia aan rasik.

Hirak nee mak nia kontinuasaun husi saida mak Maromak koalia ba Profeta Eliseu, “Hamriik no ba sidade Sarepta, iha rai Sidon no hela iha nebaa. Agora, hau haruka ona feto faluk ida iha nebaa atu fo hahan ba o.” (1 Reis 17:9) Maromak uja buat sira nebee ita nunka imajina hanesan manu metan, mota ida, feto faluk kiak hodi supri Profeta Eliseu ninia nesesidade. Tan nee para hodi deskobre Maromak! Fiar ba ida nebee ‘Nahe parte norte iha fatin mamuk,’ (Jo 26:7) hodi Uza se deit, saida deit, iha nebee deit, oinsa deit, iha momentu saida deit hodi supri o nia nesesidade. [HG]

Hahan Esperitual: 1 Reis 6-7, Markus 10:35-52, Salmu 97, Proverbiu 12:1-3.