‘Nia bele halo o sai Riku’ (2 Korintius 8:9)

Biblia hametin ita katak Maromak ne la Kiak. “Osan Mutin hotu hau Nian, no osan mean mos Hau Nian,” Maromak poderoso Nia liafuan. (Hagai 2:8) ‘Animal sira iha ai-laran fuik Hau nian, no karau rihun ida iha foho leten hotu Hau nian.’ (Salmu 50:10) husu tok ba o nia aan agora: Se karik o ema Bilionario ida, o sei haksolok kalae bain hira o hare o nia oan sira lao tane liman ida dalan ninin tamba hamlaha? Lae? Sim, hanesan nee mos ho Nai Maromak! Apostolu Paulo hakerek nia karta, ‘Tamba imi hatene ita nia Nain Jesus Kristu nia laran diak nebee Nia hatudu ba imi. Nia riku nanis, maibe Nia halo Nia Aan sai ema kiak atu imi bele hetan diak. Nia sai kaik atu imi bele sai riku.’ (2 Korintius 8:9)

Dala ruma o lee ona eskritura ida nee, I hanoin katak Apostolu Paulo koalia dadaun konaba sai riku iha espiritul nian, maibe laos riku iha financial. Mai ita koko lee versiklu sira iha kontextu ida nee no hare tok iha sentidu ruma kalae: ‘Nia nebee riku iha spiritualmente, tamba deit fo importancia liu ba ita halo Nia sai kiak iha parte spiritual, atu liu husi Ninia kiak spiritual ida nee, ita bele hetan riku-soin iha parte esperitual.’ Laos ida nee mak Nia signifikadu! Perguntas: hori bain hira maka Jesus kiak iha parte Espiritual nian? Lae, versiklu ida nee mak sei esplika nia signifikadu no fo rajaun kona ba saida mak Nia fo sai, ‘katak o … Dala ruma sei sai ema riku.

Maibe mai ita kuidadu aan. Liafuan ‘Riku’ signifika buat nebee diferente ba ema nebee diferente. Iha nasaun balun, ema sei konsidera o riku bain hira o iha uma kakuluk iha o nia ulun, han loron ida dala tolu, no sae bisikleta hodi ba servisu. Maibe, na realidade, tebes duni, tempu agora nee ema barak komprende sala konaba liafuan nebee hakerek iha Biblia katak ‘Moris Abundansia.’  Moris ho naton signifika katak ‘sei iha bensaun nebee natoon atu nunee ita nafatin halo tuir Maromak nia hakarak iha ita nia moris. Serake Maromak iha nia hakarak ba o nia moris? Loos. Serake Nia hakarak o iha osan nebee sufisiente hodi hodi halo tuir Nia hakarak ba o nia moris? Loos. Ida nee mak Maromak nia planu! [HG] 

Hahan espiritual: 1 Reis 8-9, Markus 11:1-11, Salmu 47, Proverbiu 12:4-6