Diretor Ezekutivu Centru Nasional Chega Hugo Fernandez, (Foto: Andre Gusmão/Ravoz).

Diretor Ezekutivu Centru Nasional Chega Hugo Fernandez, iha rezidensia primeiru Ministru Farol Tersa semana ne’e atualiza ba Primeiru Ministru Jeneral Taur Matan Ruak kona ba servisu Centru Chega iha primeira trimestral nebe alinha ho poitika oitavu governu konstirusional, liu husi peskiza no dijitalizasaun artigu istoriku sira, mapamentu fatin istoriku hodi prezerva memoria pasadu istoria  nasaun nian, no integrasaun konteudu balun husi relatoriu Centru Chega nian ba iha kurikulu edukasaun, nebe halo submisaun ba kurikulu siensias sosiais istoria jeografia ho temas kurikulu ensino ba eskola terseiru siklu no eskola sekundaria.

Ba jornalista sira Hugo esplika, nia mos relata ba Primeiru Ministru katak, oras ne’e Centru Nasional Chega estabelese ona akordu kooperasaun ho ajensia internasional Koica husi Japaun nebe sei fo tulun osan montante milhaun 5 dolares Americano hodi finansia programa bo’ot tolu nebe Centru Nasional Chega sei implementa hanesan;

Dijitalizasaun arkivu no rehabilitasaun sentru arkivu, estabelesementu sentru edukasaun ba dame, no implementasaun programa interkambiu kona ba konflitu no  rekonsiliasaum rejional.

Tulun osan hosi Koica ne ejisti ba  programa Centru Nasional Chega durante periodu tempu tinan hat. (AG)