‘Liafuan nakfila ba isin’ (João 1:14)

Jesus mai iha mundu ho rajaun rua. Primeiru, Atu fo ba o presenti nebee boot liu maka – Moris rohan laek. Segundu, atu o hatene katak Nia preokupa konaba buat hotu-hotu (Detallu) iha o nia moris. ‘Maromak Nia liafuan’ nee sai tiha ema. Nia moris iha ita nia leet. Ita hare Nia naroman nabilan. Nia iha naroman nabilan nunee tamba Nia mak Maromak nia oan mane mesak. (João 1:14) JB Philips hatete nunee: Maromak nia liafuan sai hanesan ema moris, no hela iha ita nia klaran. Ita hare Ninia Gloria nebee nabilan hanesan Aman nia oan mane mesak nakonu ho grasa no lia-loos.

Mais ou menus porsentu 20 konaba buat hotu neebe Jesus hanorin relasiona ho o nia finanseiru, servisu, no buat hotu neebe o presiza iha mundu. Nia taumatan (preokupa)! Karik o la konsege atinji o nia presija sira nee, Biblia dehan: ‘Hau nia Maromak sustenta imi nia presija hotu tuir Ninia riku soin no Nia gloria iha Kristu Jesus.’ (Filipe 4:19) Wainhira o nia servisu la dun diak, Nia promete katan: ‘Hau mak Nai o nia Maromak neebe hanorin imi hodi hetan susesu, no hatudu dalan neebe imi tenke tuir’ (Isaias 48:18)

Maromak preokupa ba todan hotu neebe agora dadaun o sente no lori. Nunee, se karik o sedauk hetan buat neebe o prsiza, halo evaluasaun fila fali ho o nia Aman iha lalehan. Sera ke o koalia ona ho Maromak konaba o nia finanseiru? Konaba o nia imposto uma nian? O sente ona konfirmasaun husi Espiritu Santo konaba tempu neebe loos? O kuda ona konaba Maromak Nia reinu iha fatin (kampu) neebe nia hatudu ona ba o? Rega fini sira no hein katak Nia sei halo buras? Fini neebe kuda iha rai bokur sei produz fuan barak, no Fiar mak hanesan maknetik ida neebe sei dada resultadu neebe diak ba o nia moris. Liafaun ba o loron nian mak- Maromak hadomi o no Nia hakarak fo bensaun ba area hotu iha o nia moris. [HR]

Hahan Espiritual: 1Reis 10-11, Markus 11:12-26, Salmu 45, Proverbiu 12:7-9