‘O koalia ho vizaun.’ (Salmu 89:19)

Salmista dehan: ‘O koalia ho vizaun, ba O nia ema nebee fiel sira dehan… “Hau hetan ona David, Hau nia atan, Hau fui ona Hau nia mina santu ba Nia.” (Salmu 89:19-21). Vizaun nebee boot sempre ba uluk no (mai molok) susesu. No Maromak mak sei fo vizaun nebee boot – nunee husu ba Nia.

Vizaun fo moris ba objektivu; no ida nee halo nakonu ho ahi iha laran, no muda o ba oin mesmu iha dezafiu no obstakulu oioin. Atu responsavel ba liafuan vizaun’, o tenki komprende buat sira nee:

  1. Vizaun mai husi Nai Maromak. Nia hatene o nia kapasidade no saida mak nia fo tiha ona ba o atu halo. Sera-ke o hare liu fali o nia aan, no mos o nia tempu moris nian bainhira o buka o nia vizaun? Se karik nunee, o sei lakon potensial nebee Maromak fo, no buat nebee diak liu ba o. se karik, depois o buka Maromak ba vizaun ida, maibe o seidauk konsege hetan, halo balansu hodi buka parseiru nebee mak nia vizaun hanesan ho o.
  2. Vizaun baziea ba o nia istoria. Vizaun la mai husi hanoin nebee mamuk. Vizaun mai husi o nia esperiensia iha pasadu, no istoria konaba ema sira iha o nia sorin.
  3. Vizaun halo kompletu ema seluk nia presija. Vizaun nebee Nai Maromak fo liu fali buat nebee ema bele atinji. Inklui mos sai bensaun ba ema seluk. Se karik o nia vizaun la hanesan nee, ida nee kiik liu.
  4. Vizaun atrai informasaun. Hanesan maknetika, nia atrai dezafiu no unidade. No tau hamutuk finansas no fundus sira seluk. Kuantu mais o nia vizaun boot, sei atrai ema fiar nain barak. Kuantu mais o dezafia o nia vizaun, sei difikulta partisipante sira hodi atinji.[HR]

Hahan spiritual: 1Reis 14-15, Markus 12:1-12, Salmu 101, Proverbio 12:12-13