‘Tahan dodok ida husi duut iha bee lihun nia sei la halo tohar’ (Isaias 42:3)

Iha sidade ida naran Boston, husi nasaun Amerika, iha loron 15 fulan Janeiru tinan rihun 1919, tanki boot ida nebee ho Vat kuantidade atus 8,7 litru nakfera no fakar. Sirupe manas nebee halibur hamutuk sai aas metro 10 I hamout ema no kuda, harahun konstrusaun hotu, estraga kareta sira nebee iha fatin nebaa, no transporte sira nebee halo movimento iha area nebaa. Tanki boot nebee ho aas metro 15 no metro 73 iha area nebaa, monta la diak. Funsionario sira nebee servisu iha fatin nee hatene katak vat ida nee perigozu maibe sira la halo buat ida. Desastre, hakerek husi autor ida hanaran ‘laloran nakukun’ hamate ema 21 no hakanek mo ema 150 Iha lisaun importante rua husi historia ida nee. Primeiru, atensaun didiak ba fallansu uitoan nebee iha o nia hahalok; saida mak o ignora iha loron ohin, dalaruma sei halo o mout iha loron aban. Segundu, bain hira o falla, o sei hakanek ema nebe besik o no ema sira nebee hadomi o.
La importa o nia fuan atu kanek oinsa deit, se bain hira o fila fali ba Maromak, Nia sei restaura (hadia) fali o. Isaias hatete, ‘Tahan dodok ida sei la halo tohar.’ Liafuan ida nee hodi hatudu konaba Maromak nia laran maus no domin iha tempu nebee nia hakruuk hodi restaura no hadia ita nia moris halo sai tomak fila fali.
Karik o hanoin katak o nia sala boot liu, no dook demais ona. Lae. Maromak dehan: ‘Hau kleur hodi hirus no sempre nakonu ho domin no fiel.’ (Exodo 34:6) ‘Hau sei kura sira nia hahalok, Hau sei hadomi sira ho hau nia fuan tomak, tamba hau nia hirus lakon ona.’ (Hosea 14:4) Nia la tahan Nia hirus nafatin ba nafatin, tamba Nia nakonu ho domin. Nia sei tau fuan ba ita no sei haluha no soe ita nia sala hotu ba tasi. (Miqueias 7:18-19)
Loron ohin, Maromak sei fo perdaun ba o no restaura o nia moris. [HG]

Hahan Esperitual: 1Reis 16:1-18:15, Markus 12:13-27, Salmu 108, Proverbiu 12:14