Ministru Prezidensial Konselu Ministru Fidelis Leite Magalhães. (Foto: fontes google

Ministru Prezidensia Konselu Ministru Fidelis Leite Magalhães iha konferensia imprenza reuniaun extraordenariu konselu ministru iha salaun auditoriu edifisiu Ministeriu Finansas Segunda semana ne’e deklara,

relasiona ho eleisaun prezidensial iha tinan 2022 oin mai iha situasaun pandemia covid-19, tenke iha garantias ba seguransa saude povu iha ansaun.

Ba ida ne’e, ijize kumprimentus ba protokolu saude no hasa’e persentazen vasina Covid-19 hodi asegura sosiedade saudavel hosi Covid-19 hodi partisipa prosesu tomak eleisaun prezidensial.

Hosi progresu atinjimentu vasinasaun nebe lao nebe kada loron atinji númeru vasinasaun rihun lima, no garantias kuantidades rezerva vasina nebe sei mai barak tan, Governu espekta sei atinji númeru vasinasaun máximu hodi garante sosiedade saudavel iha prosesu tomak eleisaun prezidensial hahú hosi resensiamentu eleitoral ba votasaun too ba iha cerimonia tomada de pose Prezidenti da Republika eleitu.

 

Relasiona ho kumprimentu ba protokolu saude Covid-19, Ministru Fidelis reafirma, regras estadu emerjensia serka sanitaria no konfinamentu  obrigatoriu aplikavel revela klaramente  karakter aplikasaun téniku inklui rekejitus esepsional nebe autoriza entidades administrasaun públiku sira nia intervensaun ba interese públiku duranti periodu estadu emerjensia serka sanitaria no konfinementu obrigatoriu. (AG)